Skip to content

INVITE

Tytuł projektu: Innowacje w zakresie testowania odmian roślin w Europie dla promowania wprowadzania nowych odmian lepiej przystosowanych do zmiennych warunków biotycznych i abiotycznych oraz bardziej zrównoważonych metod uprawy INVITE
Tytuł projektu w języku angielskim: INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practices INVITE
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Numer projektu: 817970
Koordynator projektu: INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), Francja
Koordynator projektu z IO: dr M. Lewandowski
Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2024
Nr umowy: 817970

Opis:
Celem projektu INVITE jest promowanie wprowadzania nowych odmian o wysokiej odporności na stresy biotyczne i abiotyczne, dużej adaptacji do praktyk zrównoważonego zarządzania i wysokiej efektywności wykorzystania zasobów (EWZ) poprzez ulepszone testowanie odmian i lepsze informacje dla zainteresowanych stron na temat wydajności odmian w różnych kontrastujących warunkach produkcji. Przykładem tego będą główne gatunki roślin uprawnych, które mogą być rozmnażaneróżnymi sposobami, są wykorzystywane jako żywności i pasze oraz stanowią przedmiot dużej aktywności hodowlanej w UE.
Aby osiągnąć ten ogólny cel, INVITE:
1. Zidentyfikuje cechy roślin i bioindykatory związane z EWZ roślin, dostosowanie do zrównoważonych systemów upraw oraz odporności na zmienne i trudniejsze warunki środowiskowe (WP1);
2. Opracuje nowe narzędzia fenotypowania i genotypowania w celu oceny bioindykatorów związanych z lepszą adaptacją do bardziej zrównoważonych praktyk zarządzania uprawami i zmiennych warunków klimatycznych; a także w celu zwiększenia szybkości, dokładności i wydajności testowania odmian (WP2 i WP3);
3. Zbuduje modele upraw i narzędzia statystyczne umożliwiające prognozowanie zachowania się odmian w różnych środowiskach agroekologicznych i praktykach zarządzania uprawami, z uwzględnieniem ekonomicznej opłacalności dla producentów i innych podmiotów łańcucha dostaw (WP4);
4. Poprawi istniejące metodyki testowania odmian w celu scharakteryzowania odmian (odrębność, wyrównanie i trwałość – OWT) oraz testowania wydajności (w tym między innymi wartość dla uprawy i zastosowania – WUZ) w celu zwiększenia szybkości, precyzji i wydajności oraz, gdy to celowe , aby zintegrować kryteria zrównoważonego rozwoju (WP5);
5. Zdefiniuje nowe procedury zarządzania zbiorami referencyjnymi (WP5);
6. Zaproponuje innowacje organizacyjne w celu poprawy sieci testowania odmian, biorąc pod uwagę ich skutki społeczno-gospodarcze i środowiskowe (WP6);
7. Dostarczy decydentom zaleceń w celu poprawy harmonizacji testów OWT i WUZ na poziomie UE, w tym, włączając gdy to celowe, nowe cechy w testach OWT i WUZ oraz dla testowania heterogenicznego materiału roślinnego (WP5 i WP6);
8. Ułatwi interoperacyjność i wymianę danych w ramach konsorcjum oraz utworzenie prototypu wspólnej bazy danych do przechowywania danych o różnorodności fenotypowej i genotypowej oraz dostarczy przyjaznego interfejsu dla Biur Oceniających (BO) i organizacji porejestracyjnych (PR) (WP7);
9. Zaprojektuje prototypowy system wspomagania decyzji w zakresie wyboru odmian w oparciu o oczekiwania hodowców i rolników, który będzie zawierał prognozy wydajności odmiany dla różnych warunków środowiskowych i produkcyjnych (WP4 i WP8);
10. Upowszechni wyniki i nowe technologie wśród odpowiednich użytkowników, którzy je ocenią i zweryfikują(WP8).

Udostępnij na: