Skip to content

Wskazówki dla autorów

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka

Wskazówki dla autorów

 1. W “ZESZYTACH NAUKOWYCH INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA” zamieszczane są prace naukowe w języku polskim zawierające oryginalne wyniki badań oraz krótkie doniesienia i artykuły przeglądowe o aspekcie praktycznym z zakresu sadownictwa i kwiaciarstwa.
 2. Przesyłane do redakcji prace naukowe formatu A4 nie powinny przekraczać 10 stron objętości łącznie ze spisem literatury, tabelami, rycinami i objaśnieniami rycin. Na pierwszej stronie praca naukowa powinna mieć tytuł dwujęzyczny (po polsku i angielsku), imię (imiona) autora(ów) i adres instytucji. Tytuły tabel, wykresów oraz objaśnienia powinny być także w j. angielskim.
  • Praca naukowa powinna zawierać następujące rozdziały:
   ABSTRACT w języku angielskim zawierający najwyżej 20 wierszy
   Słowa kluczowe – Key words w języku angielskim z maksimum 6 hasłami
   WSTĘP zawierający krótkie wprowadzenie do tematu, cel badań na tle innych prac z tego zakresu
   MATERIAŁ I METODY
   WYNIKI I DYSKUSJA
   WNIOSKI
   LITERATURA

   Doniesienia naukowe nie powinny przekraczać 3 stron objętości.
   W doniesieniach nie muszą być wyróżnione osobnymi tytułami rozdziały: “Wstęp”, “Materiał i metody”, “Wyniki i dyskusja” oraz “Wnioski”, jednak tekst należy przygotować według takiego wzorca.
   Artykuły przeglądowe o objętości około 10 stron powinny zawierać w tekście śródtytuły, a na końcu spis literatury.
   Tytuły doniesień i artykułów przeglądowych, podobnie jak prac naukowych, powinny być dwujęzyczne oraz zawierać abstrakt i słowa kluczowe.
   Pracę należy przesłać do redakcji wydrukowaną w 2 egzemplarzach oraz e-mailem napisaną w programie Word. Strony wydruku powinny być ponumerowane; tabele (łącznie z tytułami), ryciny i objaśnienia rycin napisane w języku polskim i angielskim na osobnych stronach. Nazwy łacińskie wymienione w tekście powinny być napisane kursywą i przynajmniej raz zawierać nazwisko ich autora w skrócie lub w pełnym brzmieniu. Powtarzające się nazwy rodzajowe należy podawać w skrócie, np. A. mellifica L. zamiast Apis mellifica L. Dopuszczalne są tylko jednostki w systemie SI i standardowe skróty jednostek i symboli powszechnie używane w piśmiennictwie.
 3. Bibliografia powinna dotyczyć tylko pozycji cytowanych w tekście i należy zestawić ją według alfabetycznego porządku nazwisk autorów, z podaniem inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego tytułu wydawnictwa, tomu i cyfry pierwszej i ostatniej strony np:
  B o j a r c z u k  M.,  B o j a r c z u k  J.,  S c h m i d t  S. 1968. Badania nad odpornością astrów (Callistephus chinensis Ness.) na fuzariozę. Biul. Inst. Hod. Aklim. Roślin 84-85: 215-219.
  Przy wydawnictwach książkowych należy podać nazwę instytucji wydawniczej i jej siedzibę, np:
  W o l l e n w e b e r  H. W.,  R e i n k i n g  O. A. 1935. Die Fusarium, ihre Beschreibung Schadwirkung und Bekampfung Paul Parey, Berlin.
  Przy transkrypcji alfabetu rosyjskiego należy stosować zasady międzynarodowe.
 4. Autorzy powinni zwracać uwagę na zwięzłość i poprawność językową tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstu oraz poprawiania usterek stylistycznych i logicznych oraz dotyczących nazewnictwa bez porozumienia się z autorem.
 5. Materiały przygotowane niezgodnie ze “Wskazówkami dla autorów” będą zwracane. Artykuły przesyłane przez niesamodzielnych pracowników naukowych powinny być krótko zaopiniowane przez kierownika zakładu.
 6. Materiały do druku wraz z podaniem adresu zakładu pracy i zamieszkania oraz e-mail należy przesyłać na adres: Redakcja “Zeszytów Naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa”, ul. Reymonta 18, 96-100 Skierniewice (tel. 046-83-45-466, e-mail: wydaw@inhort.pl ).
Udostępnij na: