Skip to content

RZECZNIK PATENTOWY


ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

  • Prowadzenie rejestru zgłoszonych projektów wynalazczych.
  • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej projektów wynalazczych − zgodnie z wymaganiami Urzędu Patentowego RP.
  • Zgłaszanie projektów wynalazczych do Urzędu Patentowego RP i zabezpieczanie ochrony prawnej (praw wyłącznych) zgłoszonych projektów.
  • Opracowywanie umów z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej (umowy licencyjne, umowy o wspólności praw, umowy wdrożeniowe, itp.).
  • Popularyzowanie wśród pracowników Instytutu zagadnień związanych z wynalazczością i ochroną własności przemysłowej oraz udzielanie porad w tym zakresie.
  • Opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności wynalazczej Instytutu.
Udostępnij na: