Skip to content

ZESPÓŁ TRANSFERU TECHNOLOGII I OBSŁUGI PROJEKTÓW BADAWCZYCH

p.o. Kierownik
mgr Adam Kaźmierczak
tel.: +48 46 834 54 08, 502 866 052
e-mail: Adam.Kazmierczak@inhort.pl

ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

  • Współpraca z otoczeniem gospodarczym w zakresie komercjalizacji i upowszechniania wyników badań.
  • Inspiracja do tworzenia sieciowych powiązań Instytutu z przedsiębiorstwami.
  • Ścisłe współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Instytutu, w szczególności z radcą prawnym oraz rzecznikiem patentowym.
  • Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie umów bilateralnych oraz wniosków i umów na dofinansowanie projektów badawczych.
  • Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych o programach krajowych i Unii Europejskiej.
  • Obsługa wymiany zagranicznej i służbowych wyjazdów zagranicznych.
  • Koordynacja realizacji projektów od strony administracyjnej oraz obsługa kontroli i audytów w prowadzonych projektach.
  • Udział w przygotowaniu i opracowywaniu wniosków projektowych i studiów wykonalności dla projektów badawczych mających w celu zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki oraz zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, w ramach funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz projektów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Pracownicy
mgr Katarzyna Hołownicka
mgr inż. Barbara Klimczyk
mgr Barbara Kondratowicz
inż. Maria Kubicka

Udostępnij na: