Skip to content

WZROST I OWOCOWANIE ŚLIW W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PODKŁADKI

WZROST I OWOCOWANIE ŚLIW W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PODKŁADKI
Mirosław Sitarek
ISBN 978-83-65903-23-5
Wydanie I
2019
s. 80
MONOGRAFIE I ROZPRAWY

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

W latach 1995–2005 oraz 2013–2017 w dwóch doświadczeniach porównawczych przeprowadzonych w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach k. Skierniewic oceniano wzrost i owocowanie śliw w zależności od rodzaju zastosowanej podkładki. Łącznie przedmiotem oceny były 4 odmiany śliwy i 10 podkładek. Badania obejmowały szczegółowe pomiary i obserwacje dotyczące siły wzrostu drzew, terminu i intensywności kwitnienia, zawiązywania owoców i plonowania, wielkości owoców, zawartości ekstraktu w owocach i procesu dojrzewania owoców. Wieloletnie badania wykazały, że wiele cech biologicznych i produkcyjnych drzew śliwowych zależy od rodzaju zastosowanej podkładki. Spośród ocenianych podkładek najsilniej rosła ałycza. W stopniu największym osłabienie siły wzrostu drzew odmiany ‘Valor’ uzyskano za pomocą podkładek ‘Węgierka Wangenheima’ (o 45,9%) i ‘Eruni’ (o 40,3%). Podkładki ‘St. Julien A’ i ‘GF 655/2’ osłabiały wzrost drzew tej odmiany odpowiednio o 33,3% i 31,7%. Skuteczne osłabienie siły wzrostu drzew odmiany ‘Valor’ – o 26,6%, uzyskano także przez zastosowanie podkładki ‘Pixy’. Osłabienie siły wzrostu drzew odmiany ‘Cacanska Najbolja’ przez poszczególne podkładki w porównaniu do siewek ałyczy przedstawiało się następująco: 30,1% ‘GF 655/2’, 30,3% ‘Eruni’ i 21,2% ‘Pixy’. Oceniając siłę wzrostu drzew odmian ‘Cacanska Lepotica’ i ‘Jojo’ należy stwierdzić, że podkładka ‘Docera 6’ jest podkładką silniej rosnącą niż ‘Wavit’, ‘Weiwa’ i ‘Dospina 235’. Zaobserwowano wpływ podkładek na termin i intensywność kwitnienia śliw oraz procent zawiązanych owoców. Drzewa szczepione na podkładkach ‘Węgierka Wangenheima’, ‘Pixy’, ‘Eruni’ i ‘St. Julien A’ rozpoczynały kwitnienie zwykle o jeden dzień wcześniej niż na ałyczy. Wyniki średnie z oceny intensywności kwitnienia odmiany ‘Cacanska Najbolja’ pozwalają stwierdzić, że drzewa szczepione na podkładce ‘GF 655/2’ charakteryzowały się większą intensywnością kwitnienia niż te rosnące na siewkach ałyczy. W przypadku odmiany ‘Valor’ najlepiej zawiązywały owoce drzewa na ‘GF 655/2’, a odmiany ‘Cacanska Najbolja’ – na ałyczy i ‘Pixy’. Drzewa odmian ‘Valor’ i ‘Cacanska Najbolja’ najwyższe plony sumaryczne miały na siewkach ałyczy. Odmiana ‘Valor’ owocowała najsłabiej na podkładce ‘Eruni’, a ‘Cacanska Najbolja’ – na ‘Pixy’. Jednak wyliczenie współczynnika intensywności owocowania (wielkość plonu w odniesieniu do wzrostu wegetatywnego) wykazało zależność odwrotną – im drzewa silniej rosły, tym mniejszą charakteryzowały się produktywnością. W doświadczeniu stwierdzono przemienność owocowania śliw odmian ‘Valor’ i ‘Cacanska Najbolja’. Drzewa odmiany ‘Valor’ wykazywały najmniejszą przemienność na ‘Węgierce Wangenheima’, a odmiany ‘Cacanska Najbolja’ – na ałyczy. Drzewa odmian ‘Cacanska Lepotica’ plonowały najlepiej na podkładce ‘Wavit’, a odmiany ‘Jojo’ – na ‘Weiwa’. Jakość owoców zależała od rodzaju zastosowanej podkładki. Stwierdzono wyraźne drobnienie owoców odmiany ‘Valor’ na ‘Węgierce Wangenheima’, natomiast podkładki ‘GF 655/2’ i ‘St. Julien A’ nie powodowały obniżenia średniej masy owocu tej odmiany w porównaniu do ałyczy. Z kolei śliwki odmiany ‘Cacanska Najbolja’ na podkładce ‘Eruni’ wyrastały słabiej niż na ałyczy i ‘GF 655/2’, a podkładka ‘Docera 6’ powodowała drobnienie śliwek odmiany ‘Cacanska Lepotica’. Analiza zawartości ekstraktu w owocach odmiany ‘Valor’ pochodzących z drzew rosnących na ‘Pixy’ i ‘Eruni’ wykazała wyższy poziom ekstraktu niż w owocach drzew na ‘GF 655/2’ i ‘St. Julien A’. W przypadku odmiany ‘Cacanska Najbolja’ podkładką zwiększającą poziom ekstraktu w owocach była ‘Pixy’. Podkładki słabo rosnące mogą przyśpieszać dojrzewanie owoców. Z pomiarów jędrności i ekstraktu w owocach odmiany ‘Valor’ w okresie przedzbiorczym wynika, że owoce drzew na ‘Węgierce Wangenheima’ wcześniej osiągały dojrzałość zbiorczą i w związku z tym powinny być zbierane wcześniej niż owoce drzew na ałyczy.

Udostępnij na: