Skip to content

O programie wieloletnim IO 2014-2020

Program wieloletni pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”
ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą:

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2015–2020.

Wykonawcą Programu ustanawia się Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Potrzeba realizacji Programu wynika z dokumentów międzynarodowych i krajowych określających zadania Rzeczypospolitej Polskiej w tej dziedzinie. Program uwzględnia priorytety i postulaty zawarte w wielu aktach krajowych oraz przepisach unijnych.

Ponadto, Program stanowi wsparcie dla realizacji celów strategicznych i priorytetów zawartych w następujących dokumentach:

 1. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie;
 2. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020;
 3. Strategii Rozwoju Kraju 2020;
 4. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Realizacja Programu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora rolno-spożywczego, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ochrony bioróżnorodności oraz dostosowania produkcji ogrodniczej do zmian klimatycznych.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego.

Celami szczegółowymi Programu są:

 1. tworzenie postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej;
 2. ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin;
 3. opracowanie i wdrażanie systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów;
 4. zwiększenie populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających;
 5. podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców rolniczych, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

W ramach Programu prace badawczo-rozwojowe realizowane będą w pięciu obszarach:

 1. Postęp biologiczny;
 2. Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska;
 3. Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej;
 4. Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska;
 5. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

 Kwota dotacji na lata 2015−2020: 57 987 000 zł

Udostępnij na: