Skip to content

PROJEKT SZKOLENIOWY – BTSF

Projekt szkoleniowy “Better Training for Safer Food”

Acronim: BTSF

Okres realizacji: 2013-2014

Koordynator z AETS: Lorenzo Grazioli

Koordynator w IO: Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

Biuro Projektu:

Sekretariat: dr Barbara Michalczuk (barbara.michalczuk@inhort.pl), dr hab. Eligio Malusa (malusa@inrete.it)
pracownicy pomocniczy z udziałem ekspertów z Polski, Włoch, Niemiec, Łotwy i Litwy

Głównym celem projektu jest wdrożenie strategii UE w zakresie zdrowia roślin, prawa żywnościowego, zdrowia zwierząt oraz zasad dot. dobrostanu zwierząt, poprzez działalność szkoleniową. Chodzi o zapewnienie, aby administracja związana z inspekcją i kontrolą, zarówno w UE, jak i w krajach prowadzących z UE handel produktami rolnymi, była właściwie poinformowana i przeszkolona zgodnie z wymogami bezpieczeństwa UE. Należy się spodziewać, że pogłębione zrozumienie zasad obowiązujących w prawodawstwie UE, ich implementacja do szeroko rozumianej praktyki w krajach nie będących członkami UE,  doprowadzi do:

 • podwyższenia bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także bezpieczeństwa konsumentów,
 • lepszego funkcjonowania rynku,
 • harmonizacji działań UE z krajowymi systemami nadzoru i kontroli.

Harmonizacja i upowszechnienie wiedzy oraz znajomości prawa UE odgrywają kluczową rolę w działalności BTSF zapewniającej podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych z produkcją żywności w zgodności z międzynarodowymi i unijnymi normami bezpieczeństwa.

Szczególnym celem projektu jest zwiększenie możliwości ochrony państw członkowskich UE przed już występującymi groźnymi organizmami, jak również zapobieżenie zawleczenia nowych patogenów i szkodników.

Cele projektu będą realizowane poprzez organizację 16 sesji szkoleniowych w 7 lokalizacjach w Europie w ramach 6 kursów o następującej tematyce:

 1. wymogi UE dot. ziemniaków,
 2. wymogi UE dot. kwarantanny roślin,
 3. wymogi EU dot. kwarantanny roślin w kontekście  importu,
 4. wymogi UE dot. kwarantanny roślin (opakowania drewniane),
 5. kontrole w UE wymagające podejmowania decyzji nadzwyczajnych w rolnictwie, ale nie w leśnictwie,
 6. kontrole w UE wymagające podejmowania decyzji nadzwyczajnych wobec organizmów szkodliwych występujących obszarach leśnych.

Specjalistyczna obsługa jest reprezentowana przez urzędników odpowiedzialnych za planowanie oraz kontrolę personelu państw członkowskich UE, państw kandydujących, a także państw trzecich, włącznie ze Szwajcarią.

Naukowe cele szkoleń to:

 • rozpowszechnienie wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych w zakresie zasad i metod dotyczących ochrony roślin,
 • ustanowienie wymiany i doświadczeń praktycznych na temat prawodawstwa,
 • promocja harmonizacji działań w UE i jej partnerów handlowych.


Działalność szkoleniowa powinna wzmocnić oficjalne możliwości kontrolne przez zatrudnienie kompetentnych wykładowców. Należy się spodziewać, że szkolenia przyczynią się do zwiększenia ujednolicenia zasad i postępowania w zakresie produkcji rolnej i obrotu handlowego produktami rolnymi wśród partnerów UE z krajów trzecich.  

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi:

 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
 • firma AETS (Application Européenne de Technologies et de Services) z Francji,
 • Fundacja Minoprio (FM) z Włoch
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Łotwy (SPPS).

Projekt jest zarządzany przez firmę AESA (Agriconsulting Europe S.A.) z Belgii, a finansowany przez Executive Agency for Health and Consumers (EAHC/2011/BTSF/10), w ramach programu ramowego “Better Training for Safer Food” (BTSF).

Projekt jest kontynuacją działalności rozpoczętej w 2006 roku przez DG SANCO w programie BTSF (Better Training for Safer Food) skierowanym do państw członkowskich Unii Europejskiej i Państw Trzecich, zgodnie z Rozporządzeniem (EC) 882/2004.

Udostępnij na: