Skip to content

Wskazówki dla autorów

Nowości Warzywnicze – Wskazówki dla autorów

 • W „Nowościach Warzywniczych” publikowane są prace zawierające nowe opracowania technologiczne, charakterystykę nowych odmian, nowych programów nawozowych, ochrony roślin, materiały z konferencji i sympozjów, artykuły dyskusyjne i przeglądowe dotyczące aktualnych kierunków badań i potrzeb praktyki warzywniczej.
 • Wskazane jest podawanie literatury ściśle związanej z tematem pracy. Zaleca się, aby liczba pozycji literatury w pracach o charakterze wynikowym nie przekraczała 5 – 6 pozycji, natomiast w pracach przeglądowych 10 – 15 pozycji. 
 • Objętość pracy nie powinna przekraczać 6 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie i 60 znaków w wierszu) łącznie z ilustracjami i tabelami (nie większym niż format A4 ). 
 • Wykresy z komputera powinny mieć wyraźnie oznaczoną czarno-białą legendę. 
 • Prace dotyczące technologii i oceny odmian mogą zawierać wyniki z 1-2 cykli doświadczeń. Wyniki powinny zawierać dane liczbowe wskazujące na wartość odmian na tle znanych odmian standardowych lub wzorców COBORU. Odmiany zalecane do uprawy powinny być na „Liście Odmian Roślin Warzywnych” lub w badaniach COBORU. 
 • Tabele z wynikami powinny być jasno skonstruowane. Należy w nich zamieszczać średnie wyniki z lat czy cykli badawczych (do 16 – 20 liczb w kolumnie). Tytuł tabel i rysunków jak i zamieszczone w nich dane powinny być zrozumiałe bez potrzeby czytania tekstu. Należy podać lata badań, miejscowość, skalę ocen np. dla porażenia przez choroby, szkodniki; ocenę organoleptyczną, chemiczną itp. 
 • Tabele dotyczące plonu powinny zawierać: plon wczesny i handlowy – w przypadku doświadczeń szklarniowych w kg.m-2, a polowych w t.ha-1 – plon wczesny, handlowy, przemysłowy, w zależności od omawianych cech lub strukturę plonu ogólnego. Obowiązują podawanie wartości i jednostek podobnie jak w VCRB (np. mg.100 g-1, g.L-1). 
 • Układ odmian lub obiektów zamieszczonych w tabeli powinien być zestawiony według wczesności odmian, pochodzenia, odporności, wysokości plonu itp. 
 • Zalecane preparaty chemiczne lub biologiczne powinny być zarejestrowane. Jeśli podaje się tylko wyniki badań bez zaleceń dla praktyki, to można zamieszczać preparaty będące w trakcie rejestracji i nie zarejestrowane.
 • Tytuł główny, jak również tytuły i opisy tabel oraz ilustracji winny być podane w języku polskim i angielskim. 
 • Do pracy należy dołączyć streszczenie (tekst do 300 słów) w języku angielskim. 
 • Wszystkie prace są recenzowane, a Autorzy mają obowiązek pisemnie krótko ustosunkować się do recenzji. 
 • Odbiorcami „Nowości Warzywniczych” są specjaliści (pracownicy naukowi, kadra instruktorska) z różnych działów produkcji ogrodniczej oraz producenci warzyw. 
 • Prace należy przygotowywać w edytorze ‘Word for Windows’ (Times New Roman, 12), na płytce CD lub innym nośniku pamięci, z jednym egzemplarzem wydruku komputerowego oraz dołączonymi ilustracjami i przekazywać na poniższy adres. Wersję elektroniczną pracy – zamiast przygotowywać na nośniku pamięci – można przesyłać na adres bulletin@inhort.pl

Prof. dr hab. R. Kosson
Nowości Warzywnicze – Redakcja 
Instytut Ogrodnictwa 
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

Udostępnij na: