Skip to content

ZNIO 2016, 24

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2016, 24

Ewa Badełek, Franciszek Adamicki, Robert Maciorowski
Wpływ kontrolowanej atmosfery i niskiej koncentracji etylenu na trwałość przechowalniczą cebuli
Effect of controlled atmosphere and low concentration of ethylene on storage potential of onion

Ewa Badełek, Ryszard Kosson, Franciszek Adamicki, Robert Maciorowski
Wpływ odmiany i warunków przechowywania na zawartość wybranych składników w cebuli
The effect of cultivar and storage conditions on contents of some ingredients in onion

Agnieszka Czajka, Anna Czubatka-Bieńkowska, Józef Robak
Nowe możliwości integrowanej ochrony kapusty głowiastej przed kiłą kapusty – Plasmodiophora brassicae
The new possibilities of integrated protection of white cabbage against clubroot – Plasmodiophora brassicae

Jacek Filipczak, Edward Żurawicz, Lidia Sas-Paszt
Wpływ wybranych biostymulatorów na wzrost i plonowanie roślin truskawki ‘Elkat’
Influence of selected biostimulants on the growth and yielding of ‘Elkat’ strawberry plants

Piotr Kamiński, Barbara Dyki, Aleksandra Machlańska
Wpływ cech morfologicznych i anatomicznych kwiatów na plon nasion linii kalafiora z cechą cytoplazmatyczno-jądrowej męskiej sterylności typu Brassica nigra i płodnych linii dopełniających
The influence of morphological and anatomical characteristics of flowers on the seed yield of cauliflower cytoplasmic male sterile (type cms Brassica nigra) and their respective maintainer fertile inbred lines

Michał Koniarski, Bożena Matysiak, Waldemar Treder
Ewapotranspiracja i współczynniki roślinne (k) dla czterech odmian różanecznika przy zastosowaniu regulowanego deficytu nawadniania
Evapotranspiration and crop coefficients for rhododendron cultivars growing under regulated deficit irrigation (RDI)

Anita Kuras, Bogumiła Badek, Mariusz Lewandowski, Małgorzata Korbin
Analiza polimorfizmu DNA uwarunkowanego obecnością elementów transpozonalnych w genomie jabłoni
The analysis of DNA polymorphism caused by the presence of transposable elements in genomes of apple

Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz, Jolanta Kubik
Wstępna ocena wartości produkcyjnej nowych polskich odmian jabłoni na różnych typach podkładek wegetatywnych
Preliminary evaluation of the productive value of new polish apple cultivars on different types of vegetative rootstocks

Gabriel S. Łabanowski
Potencjalne zagrożenie upraw truskawki w Polsce przez mączlika wiciokrzewowego – Aleyrodes lonicerae Walker, 1852 (Hemiptera: Aleyrodidae)
Potential threat to the cultivation of strawberry in Poland by honeysuckle whitefly – Aleyrodes lonicerae Walker, 1852 (Hemiptera: Aleyrodidae)

Łukasz Seliga, Stanisław Pluta
Ocena wzrostu i plonowania kilku genotypów świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia Nutt.) w centralnej Polsce
Assessment of growth and yielding of some saskatoon berry (Amelanchier alnifolia Nutt.) genotypes in Central Poland

Agnieszka Włodarek, Ewa Badełek
Wpływ fungicydów i innych środków stosowanych w okresie wegetacji na zdrowotność korzeni pietruszki podczas przechowywania
The influence fungicides and other products used during growing season on parsley root health during storage

Adam T. Wojdyła, Jan Sobolewski
Możliwość wykorzystania środków zawierających aminokwasy w ochronie fasoli przed Sclerotinia sclerotiorum
The possibility of using products containing amino acids in the protection of bean against Sclerotinia sclerotiorum

Paweł Wójcik
Wpływ dodatku aminokwasów do roztworu chlorku wapnia na fitotoksyczność oraz pobieranie wapnia przez jabłka odmiany ‘Šampion’
Effect of addition of amino acids to solution of calcium chloride on phytotoxicity and absorption of calcium by ‘Šampion’ apples

Udostępnij na: