Organy Instytutu

Organy, osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje:

Zasady współpracy między komórkami Instytutu

 

 1. Kierownictwo ogólne Instytutu spoczywa w ręku Dyrektora, który reprezentuje Instytut na zewnątrz. Zakres prac Dyrektora określony jest w § 6 Regulaminu.
 2. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo – technicznej. Szczegółowe zadania Rady i jej uprawnienia podane są w ustawie o instytutach badawczych (patrz § 1). Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. W Instytucie działa Kolegium jako organ opiniodawczo – doradczy Dyrektora. W skład Kolegium wchodzą: Zastępcy Dyrektora, Sekretarz Naukowy, Główny Księgowy Instytutu oraz osoby powoływane doraźnie. Członków Kolegium powołuje i odwołuje, posiedzenia Kolegium zwołuje i jego obradom przewodniczy Dyrektor Instytutu.
 4. Posiedzenia Kolegium w składzie poszerzonym o wszystkich kierowników komórek organizacyjnych odbywają się co najmniej 2 razy w roku

Zarządzanie i koordynacja działalności Instytutu odbywa się poprzez:

 1. zarządzenia Dyrektora Instytutu pisemne lub ustne, w których przekazuje się do wiadomości i stosowania wytyczne organów nadrzędnych oraz własne polecenia,
 2. pisma okólne, okólniki i informacje przeznaczone dla ogółu pracowników Instytutu,
 3.  instrukcje i wytyczne, które regulują całokształt wyodrębnionego zagadnienia, wprowadzone w życie zarządzeniami Dyrektora Instytutu.

Wewnętrzne ustalenia, decyzje oraz wszelkiego rodzaju korespondencję dotyczącą działalności Instytutu podpisuje Dyrektor, Zastępcy Dyrektora w sprawach im podległych oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy. 
Do składania oświadczeń w imieniu Instytutu uprawniony jest Dyrektor lub upoważnieni przez niego pracownicy. 

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wyróżnia się następujące jednostki organizacyjne:

 1. komórki naukowo-badawcze realizujące podstawową działalność Instytutu,
 2. komórki wspomagania badań,
 3. komórki funkcjonalne i usługowe, które zajmują się finansami, zatrudnieniem, księgowością, sprawami zamówień publicznych, inwestycji i obsługą administracyjno-gospodarczą Instytutu,
 4. terenowe zakłady doświadczalne,
 5. utworzone przez Instytut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wśród komórek naukowo-badawczych rozróżnia się Oddziały, Zakłady, Pracownie i Laboratoria.
Wśród komórek funkcjonalnych i usługowych rozróżnia się Działy, Sekcja i samodzielne stanowiska pracy.
W Instytucie mogą funkcjonować Samodzielne Pracownie
Zamiejscowy Oddział Pszczelnictwa w Puławach jest jedynym Oddziałem zamiejscowym utworzonym w Instytucie. Dzieli on się na Zakłady, prowadzące oddzielną tematykę badawczą w zakresie pszczelnictwa.


Instytut Ogrodnictwa
Administrator 2013-07-17 10:23:54
Administrator 2013-07-17 10:23:54

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU