Skip to content

Zadania realizowane w ramach dotacji celowej MRiRW w roku 2021

FINANSOWANE PRZEZ MRiRW W ROKU 2021

Kwota dotacji na rok 2021 dla 36 zadań: 16 366 000 zł

Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych

Zadanie 1.1. Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych.
Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 1.2. Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych roślin użytkowych.
Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO 
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Kolekcja derenia jadalnego i wybrane odmiany do uprawy – film
Poznajmy dawne odmiany jabłoni – film

Zadanie 1.3. Prowadzenie kolekcji aktywnej nasion zasobów genowych roślin ogrodniczych.
Kierownik zadania: dr Mariusz Chojnowski  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 2. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych

Zadanie 2.1. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych.
Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Sobiczewski P., Bielicki P. 2022. Nowy status sprawcy zarazy ogniowej. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4: 40-47.

Obszar 3. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Zadanie 3.1. Poszerzenie zmienności genetycznej pomidora o odporność na wybrane stresy biotyczne oraz ważne cechy jakościowe.
Kierownik zadania: dr Marzena Nowakowska 
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Poszerzenie zmienności genetycznej pomidora o odporność na wybrane stresy biotyczne oraz ważne cechy jakościowe – raport za 2021 rok

Zadanie 3.2. Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej ogórka o korzystnych cechach użytkowych.
Kierownik zadania: dr Urszula Kłosińska  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Ocena cech użytkowych eksperymentalnych mieszańców ogórka polowego wyhodowanych w IO–PIB w Skierniewicach – raport za rok 2021
Oferta wdrożeniowa: ‘Gaja F1’ – nowa polska odmiana ogórka polowego

Zadanie 3.3. Otrzymywanie materiałów hodowlanych kapusty głowiastej białej o podwyższonym poziomie odporności na stres suszy w warunkach polowych, z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz wyższą tolerancją na bakteryjne gnicie.
Kierownik zadania: dr Piotr Kamiński
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Otrzymywanie materiałów hodowlanych kapusty głowiastej białej o podwyższonym poziomie odporności na stres suszy w warunkach polowych, z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz wyższą tolerancją na bakteryjne gnicie w roku 2021
Kamiński P., Treder W., Klamkowski K. (2021). Ocena linii wsobnych kapusty głowiastej białej pod względem przydatności do hodowli odpornościowej na stres suszy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 296: 3-12.

Zadanie 3.4. Wytwarzanie materiałów wyjściowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.), odznaczających się tolerancją roślin na wertycyliozę, wytrzymałością na niskie ujemne temperatury i suszę oraz wysoką zawartością składników prozdrowotnych w owocach.
Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Selekcja i ocena wartości użytkowej klonów selekcyjnych truskawki w roku 2021

Zadanie 3.5. Wytworzenie materiałów wyjściowych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) o wysokiej jakości owoców oraz analiza molekularna specyficznych fragmentów genomów.
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Wstępna ocena plonowania i jakość owoców genotypów borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w 2021 roku
Pluta S., Keler-Przybyłkowicz S. 2021. Postęp w hodowli jakościowej borówki wysokiej. Jagodnik 8(70): 66-69.

Zadanie 3.6. Wytworzenie materiałów wyjściowych agrestu (Ribes grossularia L.) o walorach deserowych owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na amerykańskiego mączniaka agrestu.
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Przydatność nowych genotypów agrestu (Ribes grossularia L.) do uprawy w centralnej Polsce
Seliga Ł., Pluta S. 2022. Wartość produkcyjna i jakość owoców polskich klonów agrestu. Jagodnik 1(71): 66-69.

Zadanie 3.7. Wytworzenie materiałów wyjściowych porzeczki czarnej o deserowej jakości owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego oraz choroby liści i pędów.
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Wartość produkcyjna i jakość owoców polskich odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w warunkach centralnej Polski
Pluta S. 2021. Plonowanie polskich odmian porzeczki czarnej w latach 2016-2021. Jagodnik 8(70)/2021: 74-78.

Zadanie 3.8. Wytworzenie materiałów wyjściowych wiśni (Prunus cerasus L.) do hodowli nowych odmian o zróżnicowanej porze dojrzewania owoców i przydatnych do kombajnowego zbioru owoców.
Kierownik zadania: dr Marek Szymajda
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Selekcja i ocena wartości użytkowej siewek wiśni (Prunus cerasus L.) w roku 2021

Zadanie 3.9. Wytworzenie nowych materiałów wyjściowych śliwy domowej (Prunus domestica L.) przydatnych do kombajnowego zbioru owoców oraz tolerancyjnych na szarkę.
Kierownik zadania: dr Marek Szymajda
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Produkcja i selekcja siewek śliwy domowej (Prunus domestica L.) pod względem ich przydatności do kombajnowego zbioru owoców w roku 2021

Zadanie 3.10. Wytworzenie materiałów wyjściowych czereśni (Prunus avium L.) o wysokiej jakości oraz tolerancyjnych na pękanie owocach deserowych z wykorzystaniem techniki embryo rescue.
Kierownik zadania: dr Marek Szymajda
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Wykorzystanie techniki embryo rescue w produkcji siewek czereśni (Prunus avium L.) z nasion form matecznych o wczesnym terminie dojrzewania owoców

Zdanie 3.11. Wytworzenie materiałów wyjściowych świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia) o wysokiej jakości owoców i tolerancji na stres abiotyczny.
Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Przydatność nowych genotypów świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia) do uprawy w centralnej Polsce
Kucharska D., Podwyszyńska M., Trzewik A., Pluta S., Seliga Ł. In vitro chromosome doubling in Saskatoon berry (Amelanchier alnifolia Nutt.). Agronomy (w druku)

Zadanie 3.12. Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego.
Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Priorytetowe uszeregowanie agrofagów RNQP pod kątem opracowywania metodyk szkółkarskich

Zadanie 3.13. Wytworzenie materiałów wyjściowych jabłoni (Malus domestica Borkh.) o jednolitej barwie skórki, owocujących corocznie oraz odpornych na parcha jabłoni.
Kierownik zadania: dr Mariusz Lewandowski  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.14. Wytworzenie materiałów wyjściowych podkładek wegetatywnych dla jabłoni (Malus Mill.) odpornych na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia jabłoni, wytrzymałych na niskie ujemne temperatury oraz bezciernistych.
Kierownik zadania: dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.15. Wytworzenie materiałów wyjściowych maliny właściwej (czerwonej) dla hodowli innowacyjnych odmian o cechach: bezkolcowość, dwupiętrowość (podwójny zbiór owoców), podwyższona trwałość pozbiorcza owoców, przydatność do kombajnowego zbioru i podwyższona odporność roślin na stres suszy.
Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Masny A., Kubik J. 2021. Maliny dwupiętrowe – nowy kierunek hodowli. Truskawka, Malina, Jagody 6/2021: 43-44.

Obszar 4. Racjonalne nawożenie i nawadnianie

Zadanie 4.1. Nawożenie użytków rolnych.
Kierownik zadania: dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Broszura: Nawożenie roślin sadowniczych na podstawie analizy gleby – uaktualnienie liczb granicznych oraz użycie nowych wskaźników glebowych
Broszura: Analiza mineralna liści – uaktualnione kryterium diagnostyczne w nawożeniu roślin sadowniczych
Oferta wdrożeniowa: Dostępność makro- i mikroskładników w glebie jako kryterium diagnostyczne w strategii nawożenia jabłoni
Oferta wdrożeniowa: Dostępność wapnia, siarki i sodu oraz mikroskładników w glebie jako kryterium diagnostyczne w strategii nawożenia borówki wysokiej
Oferta wdrożeniowa: Potrzeby nawozowe wybranych jednorocznych warzyw liściowych: pietruszki, kopru, rukoli, rukwi wodnej
Oferta wdrożeniowa: Diagnostyka nawożenia i zalecenia nawozowe dla eustomy
Oferta wdrożeniowa: Wpływ nawożenia na kryteria jakościowe ciętych mieczyków
Zalecenia nawozowe dla warzyw liściowych – pietruszka naciowa, koper, szczypiorek, rukola i rukiew wodna
Zalecenia nawozowe dla eustomy uprawianej pod osłonami na kwiat cięty
Treder J. Znaczenie prawidłowego nawożenia w uprawie mieczyka na kwiaty cięte. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych (artykuł złożony do druku)

Zadanie 4.2. Administrowanie i aktualizowanie internetowego serwisu nawodnieniowego.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Waldemar Treder  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 5. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia

Zadanie 5.1. Opracowywanie strategii zwalczania agrofagów na terenie kraju oraz wsparcie działań na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla krajowych produktów pochodzenia roślinnego.
Kierownik zadania: dr Monika Kałużna
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 6. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 6.1. Rozwój i adaptacja systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych.
Kierownik zadania: dr Zbigniew Anyszka 
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Instrukcja: Sposób korzystania z systemu wspomagania decyzji HortiOchrona

Zadanie 6.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych.
Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Głos H. 2021. Najważniejsze choroby grzybowe kory i drewna w sadach. Kilka uwag przed sezonem. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 3: 16-20.
Masny S. 2021. Ochrona przed parchem jabłoni. Prognozy wystąpienia na rok 2022.
Warabieda W. 2021. Misecznik śliwowiec – lustracja i zwalczanie.

Zadanie 6.3. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora.
Kierownik zadania: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.4. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka tego zjawiska.
Kierownik zadania: dr Michał Hołdaj
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Hołdaj M. 2022. Brak skuteczności środków ochrony roślin a odporność szkodników. Agrodoradca 68: 15-17.
Hołdaj M. Odporność mszyc w sadach jabłoniowych.
Hołdaj M. Mszyce intensywnie atakują sady jabłoniowe. Strategie ochrony.

Zadanie 6.5. Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające.
Kierownik zadania: mgr Mikołaj Borański
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające

Zadanie 6.6. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji.
Kierownik zadania: dr Artur Miszczak  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.7. Doskonalenie techniki ochrony roślin.
Kierownik zadania: dr Artur Godyń  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 7. Sadownictwo i warzywnictwo metodami ekologicznymi

Zadanie 7.1. Doskonalenie metod ekologicznej uprawy jabłoni, wiśni i czereśni.
Kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Raport z oceny wpływu zastosowanych technologii pozbiorczego traktowania jabłek na ich jakość i trwałość przechowalniczą – 2021 r.
Raport z oceny wpływu zastosowanych technologii pozbiorczego traktowania czereśni na ich jakość i trwałość przechowalniczą – 2021 r.
Ekonomiczne aspekty produkcji i rynek jabłek ekologicznych
Głowacka A. 2021. Odmiany czereśni do uprawy ekologicznej. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 6: 16-23.

Zadanie 7.2. Opracowanie technologii produkcji warzyw i grzybów jadalnych w systemie ekologicznym.
Kierownik zadania: dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Ocena przydatności substancji podstawowych oraz biopreparatów w ograniczaniu chorób grzybowych, bakteryjnych i szkodników w uprawie ekologicznej pieczarki
Ocena występowania pozostałości środków ochrony roślin w próbach podłoża pieczarkowego i owocnikach pieczarki
Ocena występowania chorób infekcyjnych i identyfikacja patogenów w wybranych pieczarkarniach na terenie kraju
Ocena wpływu wybranych biopreparatów i substancji podstawowych na rozwój chorób oraz plonowanie ogórka i brokułu
Ocena przydatności wybranych substancji podstawowych i biopreparatów w ochronie ogórka i brokułu przed szkodnikami
Monitorowanie występowania i identyfikacja agrofagów w prowadzonych doświadczeniach oraz w wybranych gospodarstwach ekologicznych na terenie kraju
Ocena stanu odżywienia roślin w gospodarstwach ekologicznych
Ocena wpływu nawozów organicznych oraz preparatów mikrobiologicznych na wzrost i plonowanie ogórka i brokułu w uprawie ekologicznej
Ocena przydatności wybranych polskich odmian ogórka i brokułu do uprawy ekologicznej
Ekonomiczne aspekty produkcji i rynek ekologicznych brokułów, ogórków i pieczarki
Skubij N. Znaczenie mikroskładników w uprawach roślin kapustnych. Tygodnik Poradnik Rolniczy (artykuł przyjęty do druku w nr 3/2022)

Zadanie 7.3. Opracowanie ekologicznych metod produkcji nasiennych roślin jednorocznych (fasola, ogórek, brokuł) i dwuletnich (marchew, cebula) o zwiększonym potencjale plonotwórczym oraz przyjaznej środowisku kompleksowej technologii produkcji nasion o wysokiej jakości i zdrowotności.
Kierownik zadania: dr Regina Janas  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Metodyka oceny zdrowotności nasion brokułu (Brassica oleracea Var. italica)
Metodyka oceny zdrowotności nasion cebuli (Allium cepa)
Metodyka oceny zdrowotności nasion fasoli (Phaseolus vulgaris)
Metodyka oceny zdrowotności nasion ogórka (Cucumis sativus)
Metodyka oceny zdrowotności nasion marchwi (Daucus carota)
Opracowanie ekologicznych metod produkcji nasiennych roślin jednorocznych (fasola, ogórek, brokuł) i dwuletnich (marchew, cebula) o zwiększonym potencjale plonotwórczym oraz przyjaznej środowisku kompleksowej technologii produkcji nasion o wysokiej jakości i zdrowotności – raport za rok 2021
Janas R. 2021. Czym zaprawiać nasiona w ekologii. Warzywa i Owoce Miękkie 12/2021: 58-61.

Obszar 8. Produkcja zwierzęca

Zadanie 8.1. Optymalizacja ekologicznej gospodarki pasiecznej celem wzrostu efektywności produkcji pszczelarskiej i poprawy zdrowotności rodzin pszczelich.
Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Gerula
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Broszura: Zakładanie oraz zasady prowadzenia pasiek ekologicznych
Badania fizykochemiczne miodów ekologicznych z Poleskiego Parku Narodowego

Obszar 9. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027

Zadanie 9.1. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 10. Kreowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji

Zadanie 10.1. Przywrócenie uprawy śliw oraz rozwój produkcji owoców wybranych gatunków roślin jagodowych na terenach podgórskich.
Kierownik zadania: mgr Agnieszka Głowacka  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Raport z wynikami badań dotyczących przydatności odmian jeżyny do produkcji owoców na terenach podgórskich
Raport z wynikami badań dotyczących przydatności pięciu odmian porzeczki czarnej do uprawy ekologicznej na terenach podgórskich
Buczek M., Rozpara E., 2021. Odmiany maliny na plantacje ekologiczne. Które odmiany maliny w badaniach prowadzonych w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brzeznej okazały się najbardziej przydatne do uprawy ekologicznej? Sad Nowoczesny 6: 66-69.
Głowacka A, Szaleniec I. 2021. Śliwy – im później, tym lepiej. Sad Nowoczesny 11: 42-45.

Zadanie 10.2. Opracowanie technologii przetwórstwa produktów ogrodniczych dla gospodarstw na terenach górskich i podgórskich.
Kierownik zadania: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.
Mieszczakowska-Frąc M., Rutkowski K., Piecko J. 2021. Winogrona nie tylko na wino. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Informator, str. 56-58.

Udostępnij na: