Skip to content

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I RYZOSFERY

Kierownik

prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
tel.: +48 46 834 52 35, kom. 503 158 903
e-mail: Lidia.Sas@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Opracowywanie innowacyjnych metod analizy mikrobiomu gleby i roślin, badań korzeni oraz procesów bio-fizyko-chemicznych zachodzących w ryzosferze roślin (zmiany pH w ryzosferze, wydzieliny korzeniowe, redukcja manganu, redukcja żelaza, detoksyfikacja jonów glinu).
 • Izolacja, charakterystyka biochemiczna i identyfikacja molekularna pożytecznych mikroorganizmów z ryzosfery roślin uprawnych i dziko rosnących, jako komponentów biopreparatów mikrobiologicznych.
 • Opracowywanie skutecznych i bezpiecznych metod przechowywania pożytecznych mikroorganizmów w SYMBIOBANKU do ich dalszego wykorzystania.
 • Identyfikacja mikroorganizmów glebowych i endofitycznych przy wykorzystaniu oceny cech fenotypowych i metod molekularnych: uzyskiwanie profili DNA techniką rep-PCR, analizy sekwencji DNA wybranych genów, techniki PCR-DGGE, bezpośrednio w środowisku glebowym i w korzeniach, bez konieczności izolacji mikroorganizmów i namnażania ich na pożywkach mikrobiologicznych.
 • Opracowanie innowacyjnych konsorcjów mikrobiologicznych o działaniu biostymulującym i ochronnym w uprawach roślin ogrodniczych i rolniczych oraz zwiększających adaptację roślin do warunków stresu suszy.
 • Opracowanie biopreparatów mikrobiologicznych przyspieszających kompostowanie węgla brunatnego i odpadów rolniczych, poprzez biodegradację materii organicznej.
 • Opracowywanie technik wzbogacania mikroorganizmami nawozów organicznych, mineralnych i organicznych produktów odpadowych.
 • Opracowywanie bioproduktów mikrobiologicznych: bionawozów, biostymulatorów, środków ulepszających glebę, ściółek organicznych, podłoży wzrostowych, kompostów wzbogaconych mikrobiologicznie dla ogrodnictwa i rolnictwa.
 • Optymalizacja metod stosowania preparatów mikrobiologicznych w produkcji ekologicznej i integrowanej, dla gatunków roślin uprawnych (dawki, terminy).
 • Opracowanie metod weryfikacji skuteczności wpływu konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów i biopreparatów mikrobiologicznych na wzrost, plonowanie roślin uprawnych oraz ich odporność na niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne, w doświadczeniach laboratoryjnych, szklarniowych, kontenerowych i polowych.
 • Ocena stanu degradacji gleb w rejonach intensywnej uprawy roślin ogrodniczych i rolniczych, na podstawie badań mikrobiologicznych i biochemicznych.
 • Analizy liczebności wybranych grup mikroorganizmów w glebach, podłożach uprawowych, biopreparatach mikrobiologicznych, bionawozach, biostymulatorach, w pożywkach z upraw akwaponicznych i w wodzie. 
 • Badanie aktywności i różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbach biopreparatów mikrobiologicznych, gleb i podłoży uprawowych.
 • Badanie interakcji gleba-roślina-mikroorganizmy na podstawie:
  • oceny dynamiki wzrostu i morfologii pędów i korzeni roślin ogrodniczych, z zastosowaniem technik destrukcyjnych (skaner korzeniowy) i niedestrukcyjnych in situ (technika minirizotronów).
  • pozyskiwania i analizy wydzielin korzeniowych oraz odczynu gleby w ryzosferze roślin.
  • oceny stopnia kolonizacji korzeni roślin ogrodniczych i rolniczych przez mikroorganizmy, w tym badanie stopnia kolonizacji korzeni przez grzyby mikoryzowe, ich morfotypów w korzeniach roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych.
  • określenie liczby formowanych zarodników grzybów mikoryzowych w ryzosferze roślin.
  • określanie stopnia zasiedlenia ryzosfery i fyllosfery przez wybrane grupy pożytecznych i patogenicznych mikroorganizmów.
  • oceny wydajności fotosyntezy w liściach roślin, w oparciu o pomiary fluorescencji chlorofilu.
  • badania respiracji mikroorganizmów glebowych przy pomocy Automatycznego Systemu Monitoringu Wymiany CO2.
  • ocena parametrów wzrostu wegetatywnego oraz biomasy i plonowania roślin.
 • Badania nad wykorzystaniem bakterii ryzosferowych i grzybów strzępkowych, w tym Trichoderma w uprawach ogrodniczych.
 • Opracowanie technologii namnażania mikroorganizmów w skali półtechnicznej i przemysłowej, w bioreaktorach w podłożach płynnych i na stałych nośnikach organicznych.
 • Ocena skażeń mikrobiologicznych w produktach roślinnych oraz opracowywanie metod przedłużania trwałości i poprawy stanu sanitarnego tych produktów.
 • Wykorzystanie związków roślinnych do zwalczania patogenów grzybowych i bakteryjnych.
 • Optymalizacja metod przełamywania spoczynku nasion roślin ogrodniczych.
 • Poprawa jakości nasion przy wykorzystaniu pożytecznych mikroorganizmów, fitohormonów i metabolitów wtórnych. 

Pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
 • dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO-PIB
 • dr inż. Edyta Derkowska
 • dr Krzysztof Górnik
 • dr Beata Kowalska
 • dr inż. Michał Oskiera
 • dr Beata Sumorok
 • dr Paweł Trzciński   
 • mgr Sławomir Głuszek

Pracownicy techniczni

 • mgr inż. Mateusz Frąc
 • mgr inż. Anna Pałeczka
 • mgr Michał Przybył
 • mgr inż. Krzysztof Weszczak
 • Katarzyna Kroc
 • Anna Michalska
 • Anna Polit
 • Ilona Skiba
Udostępnij na: