Skip to content

ZESZYTY NAUKOWE TOM 17

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

TOM 17

Porównanie kilku odmian borówki wysokiej i półwysokiej. Comparative studies of some highbush and  half-highbush blueberry cultivars
D a n u t a  K r z e w i ń s k a, K a z i m i e r z  S m o l a r z, A n n a  T r y n g i e l-G a ć

Ocena porażenia borówki wysokiej przez wirusy na terenie Polski południowej. Assessment of virus infections of highbush blueberry plantings in the south Poland
B a r b a r a  N o w a k

Wpływ nawozów dolistnych na występowanie parcha jabłoni (Venturia inaequalis Cooke Aderh.). The effect of foliar fertilizers on the occurrence of apple scab (Venturia inaequalis Cooke Aderh.)
B e a t a  M e s z k a, A n n a  B i e l e n i n

Wzrost występowania form odpornych grzyba Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. na fungicydy strobilurynowe w polskich sadach jabłoniowych. Increase in the occurrence of Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. resistance to strobilurin fungicides in Polish apple orchards
A g a t a  B r o n i a r e k – N i e m i e c,  A n n a  B i e l e n i n

Zagospodarowanie  jabłek  w  Polsce w ostatnim 40-leciu. The utilization of apple production in Poland in the last 40 years
P i o t r  B r z o z o w s k i

Rola postępu w rozwoju produkcji jabłek w Polsce w ostatnim 50-leciu. The role of technological progress in the growth of apple production in Poland in the last 50 years
P i o t r  B r z o z o w s k i

Opłacalność produkcji truskawek deserowych i przemysłowych w Polsce. Profitability of fresh and industrial strawberry production in Poland
D a r i u s z  P a s z k o

Zapewnienie jakości a konkurencyjność gospodarstw sadowniczych na globalnym rynku. Quality assurance and the competitiveness of fruit farms on the global market
E u g e n i a  C z e r n y s z e w i c z

Wartość dekoracyjna, użytkowa i przy-datność do nasadzeń miejskich odmian jabłoni ozdobnych. Evaluation of the decorative and consumption values of crabapple cultivars and their usefulness for urban development
A d a m  M a r o s z

Zróżnicowanie nadwyżki bezpośredniej w produkcji krzewów żywopłotowych żywotnika zachod-niego (Thuja occidentalis L.) w zależności od powierzchni szkółki i sposobu uprawy. Gross margin in hedge shrub production of the Eastern arborvitae (Thuja occidentalis L.) depending on the nursery area and method of production
A d a m  M a r o s z

Poziom popytu na rośliny ozdobne w Warszawie w 2007 roku i jego determinanty. The level of demand for ornamental plants in Warsaw in 2007 year and its determinants
L i l i a n n a  J a b ł o ń s k a, K a r o l i n a  P e r z y ń s k a

Zróżnicowanie wyposażenia w czynniki produkcji gospodarstw reprodukujących cebule  i bulwy kwiatowe w Polsce. Differences in the means of production among the Polish farms reproducing flower bulbs and tubers
W i o l e t t a  W r ó b l e w s k a 

Zmiany na rynku przedsiębiorstw usług ogrodniczych w Polsce w latach 2004-2009. Changes on the horticultural services market in Poland in 2004-2009
E w a  M a t e j e k

Opłacalność produkcji pomidorów pod osłonami jako efekt technologii produkcji. Profitability of production of tomato under cover as the effect of production technology
A r k a d i u s z  C h u d z i k

Udostępnij na: