Skip to content

ZNIO 2014, 22

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2014, 22

Maria Grzegorzewska
Wpływ pozbiorczego traktowania gorącą wodą oraz typu opakowania jednostkowego na trwałość papryki krojonej w czasie krótkotrwałego składowania
The effect of hot water treatment and type of unit packaging on durability of fresh-cut pepper during short storage

Piotr Kamiński, Elżbieta U. Kozik
Efektywność tworzenia nasion linii kapusty pekińskiej i kapusty głowiastej białej w zależności od rodzaju i liczby owadów zapylających oraz warunków uprawy
Seed effectiveness of Chinese cabbage and head cabbage lines according to type and quantity of pollinator insects and plant growth conditions

Urszula Kłosińska, Elżbieta U. Kozik, Marzena Nowakowska
Ocena odporności wybranych linii ogórka na bakteryjną kanciastą plamistość (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
Evaluation of resistance of selected cucumber lines to angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

Waldemar Kowalczyk, Jacek Dyśko, Anna Felczyńska
Monitorowanie składu mineralnego wody w ujęciach zlokalizowanych na terenach produkcji warzyw szklarniowych w latach 2010-2014
Monitoring of the mineral composition of water intakes located in areas of vegetables greenhouses production in 2010-2014

Beata Kowalska, Urszula Smolińska
Bakterie patogeniczne dla cebuli jako potencjalne zagrożenie dla innych gatunków warzyw
Onion pathogenic bacteria as a potential risk for other vegetables

Gabriel S. Łabanowski, Katarzyna J. Zasowska
Rodzaje galasów tworzonych przez bawełnice (Eriosomatidae) na topoli czarnej (Populus nigra)
Types of galls formed by woolly aphids (Eriosomatidae) on black poplar (Populus nigra)

Adam Marosz
Ocena mrozoodporności nowych odmian krzewów ozdobnych uprawianych w warunkach polowych na podstawie wycieku elektrolitu
Evaluation of frost hardiness new cultivars of ornamentals shrubs grown in the field based on electrolytes leakage

Marzena Nowakowska, Małgorzata Wrzesińska, Ryszard Kosson, Urszula Kłosińska, Elżbieta U. Kozik
Postęp w pracach hodowlanych nad systemem męskiej sterylności u pomidora z genem ms-10
Forwards the breeding of male sterile tomato lines with gene ms-10

Wioletta Popińska-Gil, Teresa Stępień
Walidacja metody analitycznej do oznaczania azotanów (V) i (III) w żywności techniką wysokosprawnej chromatografii jonowej
Validation of analytical method for the determination of nitrates (V) and (iii) in food by high-performance ion chromatography technique

Kalina Sikorska-Zimny, Ewa Badełek
Zmiany zawartości witaminy C w czasie przechowywania dwóch odmian kapusty brukselskiej Ajax F1 i Louis F1
Changes in vitamin c content during storage of two cultivars of brussels sprout Ajax F1 and Louis F1

Piotr Szafranek, Dariusz Rybczyński
Zwalczanie pachówki strąkóweczki (Cydia nigricana F.) w uprawie grochu (Pisum sativum L.) w oparciu o sygnalizację pojawienia się szkodnika
Control of pea moth (Cydia nigricana F.) in the cultivation of pea (Pisum sativum L.) using pheromone traps for pest monitoring

Zbigniew Uliński, Czesław Ślusarski, Joanna Szumigaj-Tarnowska
Porównanie wpływu zabiegu czesania okrywy oraz zastosowania kakingu na wielkość plonu i jakość owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) imbach
A comparison of the influence of ruffling and cacing techniques on yield level and quality of sporocarps of white button mushroom Agaricus bisporus (Lange) imbach

Agnieszka Włodarek, Barbara Dyki
Nowe możliwości ochrony ogórka w uprawie pod osłonami przed mączniakiem prawdziwym (Erysiphe cichoracearum) z wykorzystaniem środków pochodzenia naturalnego
The new possibility of cucumber protection growing under cover against powdery mildew (Erysiphe cichoracearum) with using natural products

Adam T. Wojdyła, Urszula W. Łazęcka
Ochrona róż przed Diplocarpon rosae mieszaniną fungicydów z olejami
Protection of roses against Diplocarpon rosae with mixture of fungicides and oils

Anna Wrzodak, Katarzyna Woszczyk
Wpływ odmiany na jakość sensoryczną świeżego i suszonego ziela kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.)
Influence of cultivars on sensory quality of fresh and dry herb of dill (Anethum graveolens L.)

Robert Wrzodak
Skład gatunkowy fitofagicznej entomofauny na cebuli ozimej w okresie jesiennym
Phytophagous species composition occurring on the winter onion in autumn

Katarzyna J. Zasowska, Gabriel S. Łabanowski
Występowanie mszyc z rodziny bawełnicowatych (Eriosomatidae) na topoli czarnej (Populus nigra)
The occurrence of woolly aphids (Eriosomatidae) on black poplar (Populus nigra)

Jan Borkowski, Anna Felczyńska, Ryszard Górecki
Wpływ nawożenia krzemem na wzrost, plon i zdrowotność pomidorów. Doniesienie naukowe
Effect of silicon fertilization on the growth, yield and healthiness of tomato. Short communication

Udostępnij na: