Skip to content

QUALITYBERRY

Tytuł projektu: „Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production” („Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych”)

Akronim: QualityBerry

Numer Umowy: NOR/POLNOR/QualityBerry/0014/2019-00

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023

Kwota dofinansowania: 5 457 783 zł

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa – Program “Badania Stosowane” w wysokości 818 667,46 PLN

Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych, norweska spółka Graminor.

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO – Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych (Department of Horticultural Crop Breeding)

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie zrównoważonych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań, które umożliwią dynamiczny rozwój produkcji wysokiej jakości owoców truskawki, maliny, jeżyny i porzeczek (czerwonych i czarnych) oraz ich przetworów w Polsce i Norwegii.

Prowadzone badania będą obejmowały takie aspekty jak:

 • wpływ warunków środowiska na inicjację kwitnienia i spoczynek roślin,
 • opracowanie innowacyjnych niechemicznych technologii produkcji wolnego od chorób i szkodników materiału szkółkarskiego roślin jagodowych,
 • rozwój i optymalizacja innowacyjnych technik uprawy w celu przedłużenia okresu zbiorów owoców oraz poprawy ich jakości,
 • dostosowanie systemów uprawy do zmieniających się warunków klimatycznych,
 • optymalizacja potencjału produkcyjnego owoców jagodowych dzięki wykorzystaniu zjawiska metaksenii,
 • ulepszenie technologii traktowania pozbiorczego i przechowywania owoców jagodowych
 • optymalizacja technologii przetwarzania owoców jagodowych w celu opracowania innowacyjnych i funkcjonalnych produktów.

Zakłada się, że badania przeprowadzone w ramach projektu QualityBerry przyczynią się do wzrostu produkcji i konsumpcji truskawek, malin, jeżyn i porzeczek – świeżych i przetworzonych oraz poprawią zarówno rentowność sektora owoców jagodowych, jak i zdrowie społeczeństwa w obu krajach.

Materiały prasowe:

https://www.sad24.pl/jagodniki/poprawic-jakosc-zwiekszyc-konsumpcje/

https://www.sadownictwo.com.pl/poprawic-jakosc-i-zwiekszyc-konsumpcje-owocow-jagodowych

https://www.ogrodinfo.pl/sadownictwo/poprawic-jakosc-zwiekszyc-konsumpcje/

Project title: “Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production”

Acronym: QualityBerry

Contract number: NOR/POLNOR/QualityBerry/0014/2019-00

Implementation period: 01.01.2021 – 31.12.2023

Amount of funding: 5 457 783 PLN

Contributors: Research Institute of Horticulture (INHORT), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norwegian company Graminor Ltd.

Project manager: Associated Professor Agnieszka Masny, Department of Horticultural Crop Breeding

Project implemented under the Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021

“We work together for a green, competitive and favorable social integration in Europe”

Project aim: The aim of the project is an elaboration of sustainable economically and ecologically solutions that will enable the dynamic development of the production of high-quality fruit of strawberry, red raspberry, blackberry and currants (red and black) and their products in Poland and Norway.

The conducted research will include such aspects as:

 • the impact of environmental conditions on flower and dormancy initiation and breaking of dormancy of plants,
 • elaboration of innovative non-chemical technologies for the production of disease and pest-free transplant production of berry crops,
 • development and optimization of innovative cultivation techniques for season extension, quality improvement and safety of berries,
 • adaptation of farming systems to changing climat conditions,
 • optimization of the berry fruit production potential by using the metaxenia phenomenon,
 • improvement of postharvest treatments and storage technologies of berry friuts,
 • optimization of processing technologies for development of innovative and functional berry fruit products.

It is assumed that the research conducted within the QualityBerry project will contribute to an increase in the production and consumption of strawberries, red raspberries, blackberries and currants – fresh and processed, and will improve both the profitability of the small berry sector as well as the health of the society in both countries

Spotkanie inauguracyjne 22.02.2021 r.

Presentation INHORT – 1st year report

WP1 NIBIO

WP2 NIBIO

Agata – subtask 2.4 and subtask 3.3 – blackcurrant

Agata Broniarek-Niemiec – subtask 2.4 and subtask 3.3 – blackcurrant

Norway meeting 29-31.08.2022 Broniarek-Niemiec

Norway meeting 29-31Aug 2022 SMasny

POLNOR – prezentacja 30.08 Norway- 2022 S. Pluta

POLNOR meeting Norway 30.08.2022 KKlamkowski

POLNOR meeting Norway 30.08.2022 S. Pluta

POLNOR meeting Norway 30.08.2022

WP1 NIBIO_Anita

WP2 NIBIO 30 Aug Apelsvoll

wp4

https://www.youtube.com/watch?v=i-ThNHzIiJU

Udostępnij na: