Skip to content

Zadania realizowane w ramach DOTACJI CELOWEJ oraz REZERWY CELOWEJ MRiRW w roku 2023

Zgodnie z umową dotacyjną nr DHR.bz.070.1.2023 dla Instytutu Ogrodnictwa – PIB, podpisaną w dniu 27 kwietnia 2023 r. na realizację 40 zadań MRiRW, kwota dotacji wynosi: 19 510 000 zł.

Zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 22 czerwca 2023 r. do umowy dołączono 4 zadania (obszar 11) w ramach rezerwy celowej na kwotę 2 400 000 zł.

Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych

Zadanie 1.1. Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 1.2. Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych roślin użytkowych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Krioprezerwacja zasobów genowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.) w ciekłym azocie.

Poster: Zróżnicowanie odmian i grup użytkowych tulipanów w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

Prezentacja: Ochrona zasobów genowych roślin sadowniczych w kolekcjach wegetatywnych Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.

Zadanie 1.3. Prowadzenie kolekcji aktywnej nasion oraz bazy danych zasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr Mariusz Chojnowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Biodiversity of weeds among Crop Wild Relatives in Poland.

Zadanie 1.4. Wdrażanie i upowszechnianie działań w kierunku zachowania i poszerzania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

Kierownik zadania: dr Denise Fu Dostatny

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 2. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych

Zadanie 2.1. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 3. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Zadanie 3.1. Poszerzenie zmienności genetycznej pomidora o odporność na wybrane stresy biotyczne oraz ważne cechy jakościowe.

Kierownik zadania: dr Marzena Nowakowska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Ocena przydatności markerów molekularnych do selekcji roślin odpornych na fuzaryjne więdnięcie pomidora powodowane przez Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.

Zadanie 3.2. Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej ogórka o korzystnych cechach użytkowych.

Kierownik zadania: dr Urszula Kłosińska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.3. Otrzymywanie materiałów hodowlanych kapusty głowiastej białej o podwyższonym poziomie odporności na stres suszy w warunkach polowych, z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz wyższą tolerancją na bakteryjne gnicie.

Kierownik zadania: dr Piotr Kamiński

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Wykorzystanie owadów zapylających do rozmnażania generatywnego linii wsobnych i mieszańców heterozyjnych kapusty głowiastej białej.

Zadanie 3.4. Wytwarzanie materiałów wyjściowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.), odznaczających się tolerancją roślin na wertycyliozę, wytrzymałością na niskie ujemne temperatury i suszę oraz wysoką zawartością składników prozdrowotnych w owocach.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.5. Wytworzenie materiałów wyjściowych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) o wysokiej jakości owoców oraz analiza molekularna specyficznych fragmentów genomów.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.6. Wytworzenie materiałów wyjściowych agrestu (Ribes grossularia L.) o walorach deserowych owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na amerykańskiego mączniaka agrestu.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Przydatność nowych genotypów agrestu (Ribes grossularia L.) do uprawy w centralnej Polsce.

Zadanie 3.7. Wytworzenie materiałów wyjściowych porzeczki czarnej o deserowej jakości owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego oraz choroby liści i pędów.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Prezentacja: Plonowanie odmian porzeczki czarnej hodowli IO–PIB w Skierniewicach w ostatnich latach.

Zadanie 3.8. Wytworzenie materiałów wyjściowych wiśni (Prunus cerasus L.) do hodowli nowych odmian o zróżnicowanej porze dojrzewania owoców i przydatnych do kombajnowego zbioru owoców.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.9. Wytworzenie nowych materiałów wyjściowych śliwy domowej (Prunus domestica L.) przydatnych do kombajnowego zbioru owoców oraz tolerancyjnych na szarkę.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Wstępna ocena plonowania i siły wzrostu drzew pięciu klonów śliwy (Prunus domestica L.) hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

Zadanie 3.10. Wytworzenie materiałów wyjściowych czereśni (Prunus avium L.) o wysokiej jakości oraz tolerancyjnych na pękanie owocach deserowych z wykorzystaniem techniki embryo rescue.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zdanie 3.11. Wytworzenie materiałów wyjściowych świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia) o wysokiej jakości owoców i tolerancji na stres abiotyczny.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Podwajanie liczby chromosomów Amelanchier alnifolia Nutt. ‘Amela’ metodą poliploidyzacji mitotycznej in vitro.

Zadanie 3.12. Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.13. Wytworzenie materiałów wyjściowych jabłoni (Malus domestica Borkh.) o jednolitej barwie skórki, owocujących corocznie oraz odpornych na parcha jabłoni.

Kierownik zadania: dr Mariusz Lewandowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.14. Wytworzenie materiałów wyjściowych podkładek wegetatywnych dla jabłoni (Malus Mill.) odpornych na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia jabłoni, wytrzymałych na niskie ujemne temperatury oraz bezciernistych.

Kierownik zadania: dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.15. Wytworzenie materiałów wyjściowych maliny właściwej (czerwonej) dla hodowli innowacyjnych odmian o cechach: bezkolcowość, dwupiętrowość (podwójny zbiór owoców), podwyższona trwałość pozbiorcza owoców, przydatność do kombajnowego zbioru i podwyższona odporność roślin na stres suszy.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 3.16. Wytworzenie materiałów wyjściowych jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) o zróżnicowanej porze dojrzewania, wysokiej jakości owoców i tolerancji na choroby grzybowe, suszę i poparzenia słoneczne.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Ocena poziomu ploidalności oraz żywotności pyłku wybranych genotypów jagody kamczackiej (Lonicera caerulea L.).

Zadanie 3.17. Wytworzenie materiałów wyjściowych pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica) o bezcierniowych pędach oraz wysokiej jakości i zawartości składników prozdrowotnych w owocach.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 4. Racjonalne nawożenie i nawadnianie

Zadanie 4.1. Nawożenie użytków rolnych.

Kierownik zadania: dr hab. Paweł Wójcik, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Plon i jakość tulipanów w zależności od nawożenia.

Zadanie 4.2. Administrowanie i aktualizowanie internetowego serwisu nawodnieniowego.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Waldemar Treder

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Metodyka: Szacowanie potrzeb wodnych – cebula.

Metodyka: Szacowanie potrzeb wodnych – por.

Poster: Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych.

Obszar 5. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia

Zadanie 5.1. Opracowywanie strategii zwalczania agrofagów na terenie kraju oraz wsparcie działań na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla krajowych produktów pochodzenia roślinnego.

Kierownik zadania: dr Monika Kałużna

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 6. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 6.1. Rozwój i adaptacja systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr Zbigniew Anyszka

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Prezentacja: System HortiOchrona jako narzędzie wspomagania ochrony roślin ogrodniczych przed agrofagami.

Zadanie 6.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych.

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Broniarek-Niemiec A. 2023. Zmiany w ochronie przed chorobami w 2023 r. Czereśnia 1/2023: 25-27.

Jarecka-Boncela A., Ptaszek M., Wojdyła A. 2023. Skuteczności wybranych środków w ochronie pelargonii przed szarą pleśnią Botrytis cinerea. Konferencja Naukowa „Przyjazne środowisku ogrodnictwo w życiu współczesnego człowieka”. Olsztyn, 21-22.06.2023 r., Streszczenia: 46.

Poster: Skuteczności wybranych środków w ochronie pelargonii przed szarą pleśnią Botrytis cinerea.

Zadanie 6.3. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 6.4. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka tego zjawiska.

Kierownik zadania: dr Michał Hołdaj

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Hołdaj M. 2023. Mszyce w sadach owocowych. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 3/2023: 70-75.

Hołdaj M. 2023. Czym zwalczać mszyce w sadach jabłoniowych? Portal internetowy Sadyogrody.pl. 8 maja 2023.

Zadanie 6.5. Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające.

Kierownik zadania: mgr Mikołaj Borański

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 6.6. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji.

Kierownik zadania: dr Artur Miszczak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 6.7. Doskonalenie techniki ochrony roślin.

Kierownik zadania: dr Artur Godyń

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 7. Sadownictwo i warzywnictwo metodami ekologicznymi

Zadanie 7.1. Doskonalenie metod ekologicznej uprawy roślin sadowniczych.

Kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Głowacka A. 2023. Wiśnie do uprawy ekologicznej (cz. I). Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4: 112-115.

Zadanie 7.2. Opracowanie technologii produkcji warzyw i grzybów jadalnych w systemie ekologicznym.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Bożena Matysiak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Możliwości ochrony ogórka gruntowego przed mączniakiem rzekomym w systemie ekologicznym.

Poster: Ocena wpływu nawozów organicznyuch oraz preparatów mikrobiologicznych na wzrost i plonowanie ogórka i brokułu w uprawie ekologicznej.

Zadanie 7.3. Opracowanie ekologicznych metod produkcji wybranych gatunków nasiennych roślin warzywnych jednorocznych i dwuletnich o zwiększonym potencjale plonotwórczym oraz przyjaznej środowisku kompleksowej technologii produkcji nasion o wysokiej jakości i zdrowotności.

Kierownik zadania: dr Regina Janas

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 8. Produkcja zwierzęca

Zadanie 8.1. Optymalizacja ekologicznej gospodarki pasiecznej celem wzrostu efektywności produkcji pszczelarskiej i poprawy zdrowotności rodzin pszczelich.

Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Gerula

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Efektywność zwalczania roztoczy Varroa destructor w pasiekach ekologicznych wybranymi preparatami weterynaryjnymi.

Obszar 9. Zagospodarowanie pozbiorcze produktów ogrodniczych

Zadanie 9.1. Opracowanie technologii produkcji jabłek przemysłowych z uwzględnieniem transformacji sadów produkujących owoce deserowe (sady tradycyjne) oraz modelu sadu sokowego.

Kierownik zadania: dr Krzysztof Rutkowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 9.2. Zrównoważona produkcja artykułów żywnościowych na poziomie lokalnych społeczności.

Kierownik zadania: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 10. Działalność upowszechnieniowa i wsparcie prac związanych z transferem wiedzy

Zadanie 10.1. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.

Kierownik zadania: dr Iwona Sowik

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 10.2. Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Obszar 11. Zadania realizowane w ramach rezerwy celowej

Zadanie 11.1. Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i żywności importowanej z Ukrainy.

Kierownik zadania: dr Artur Miszczak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 11.2. Badanie dynamiki zanikania cyjanotraniliprolu po zastosowaniu preparatu Exirel 100 SE w uprawach roślin jagodowych.

Kierownik zadania: dr Wojciech Piotrowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 11.3. Przygotowanie raportu dotyczącego stanu pszczelarstwa w Polsce oraz analiza jakości (autentyczności/zanieczyszczeń i/lub zafałszowań) miodu importowanego z Ukrainy.

Kierownik zadania: dr Piotr Semkiw

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Zadanie 11.4. Wykorzystanie suszarki niskoemisyjnej do zagospodarowania niestabilnych mikrobiologicznie odpadów z przetwórstwa owoców i warzyw jako komponentów bionawozów.

Kierownik zadania: inż. Sebastian Siarkowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Udostępnij na: