Skip to content

Zadania realizowane w ramach DOTACJI CELOWEJ oraz REZERWY CELOWEJ MRiRW w roku 2023

Zgodnie z umową dotacyjną nr DHR.bz.070.1.2023 dla Instytutu Ogrodnictwa – PIB, podpisaną w dniu 27 kwietnia 2023 r. na realizację 40 zadań MRiRW, kwota dotacji wynosi: 19 510 000 zł.

Zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 22 czerwca 2023 r. do umowy dołączono 4 zadania (obszar 11) w ramach rezerwy celowej na kwotę 2 400 000 zł.

Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych

Zadanie 1.1. Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Zadanie 1.2. Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych roślin użytkowych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Krioprezerwacja zasobów genowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.) w ciekłym azocie.

Poster: Zróżnicowanie odmian i grup użytkowych tulipanów w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

Opracowanie: Hodun G. 2023. Odmiany drzew owocowych do nasadzeń alejowych i przydrożnych. Drzewa jabłoni, gruszy, czereśni i śliwy do nasadzeń alejowych i przydrożnych.

Prezentacja: Ochrona zasobów genowych roślin sadowniczych w kolekcjach wegetatywnych Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.


Zadanie 1.3. Prowadzenie kolekcji aktywnej nasion oraz bazy danych zasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr Mariusz Chojnowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Biodiversity of weeds among Crop Wild Relatives in Poland.


Zadanie 1.4. Wdrażanie i upowszechnianie działań w kierunku zachowania i poszerzania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

Kierownik zadania: dr Denise Fu Dostatny

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Obszar 2. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych

Zadanie 2.1. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Bielicki P. Produkcja drzewek jabłoni w Polsce. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD (w druku)


Obszar 3. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Zadanie 3.1. Poszerzenie zmienności genetycznej pomidora o odporność na wybrane stresy biotyczne oraz ważne cechy jakościowe.

Kierownik zadania: dr Marzena Nowakowska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Ocena przydatności markerów molekularnych do selekcji roślin odpornych na fuzaryjne więdnięcie pomidora powodowane przez Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.


Zadanie 3.2. Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej ogórka o korzystnych cechach użytkowych.

Kierownik zadania: dr Urszula Kłosińska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Oferta wdrożeniowa: ‘Parys Skierniewicki F1’ – nowa odmiana ogórka polowego

Kłosińska U. Progress in breeding new cucumber cultivars with increased resistance to downy mildew, very good fruit quality and suitability for processing. Agriculture (w recenzji)


Zadanie 3.3. Otrzymywanie materiałów hodowlanych kapusty głowiastej białej o podwyższonym poziomie odporności na stres suszy w warunkach polowych, z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz wyższą tolerancją na bakteryjne gnicie.

Kierownik zadania: dr Piotr Kamiński

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Oferta wdrożeniowa: Nowy, późny mieszaniec F1 kapusty głowiastej białej ‘Sonar’

Poster: Wykorzystanie owadów zapylających do rozmnażania generatywnego linii wsobnych i mieszańców heterozyjnych kapusty głowiastej białej.


Zadanie 3.4. Wytwarzanie materiałów wyjściowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.), odznaczających się tolerancją roślin na wertycyliozę, wytrzymałością na niskie ujemne temperatury i suszę oraz wysoką zawartością składników prozdrowotnych w owocach.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: New advanced clones from the strawberry breeding program at the National Institute of Horticultural Research, Poland.


Zadanie 3.5. Wytworzenie materiałów wyjściowych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) o wysokiej jakości owoców oraz analiza molekularna specyficznych fragmentów genomów.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Prezentacja: Breeding for fruit quality of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) at the National Institute of Horticultural Research, Skierniewice, Poland; Hodowla jakościowa owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym, Skierniewice, Polska

Pluta S., Keller-Przybyłkowicz S. 2023. Kierunek hodowli borówki wysokiej w InHort w Skierniewicach – jakość owoców. Jagodnik listopad/grudzień 2023: 58-60.


Zadanie 3.6. Wytworzenie materiałów wyjściowych agrestu (Ribes grossularia L.) o walorach deserowych owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na amerykańskiego mączniaka agrestu.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Przydatność nowych genotypów agrestu (Ribes grossularia L.) do uprawy w centralnej Polsce.


Zadanie 3.7. Wytworzenie materiałów wyjściowych porzeczki czarnej o deserowej jakości owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego oraz choroby liści i pędów.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Prezentacja: Plonowanie odmian porzeczki czarnej hodowli IO–PIB w Skierniewicach w ostatnich latach.

Pluta S., Seliga Ł. 2023. Plonowanie polskich odmian porzeczki czarnej w ostatnich latach. Jagodnik listopad/grudzień 2023: 66-70.


Zadanie 3.8. Wytworzenie materiałów wyjściowych wiśni (Prunus cerasus L.) do hodowli nowych odmian o zróżnicowanej porze dojrzewania owoców i przydatnych do kombajnowego zbioru owoców.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Growth vigor and fruit yield of four new sour cherry (Prunus cerasus L.) clones on two rootstocks in central Poland.


Zadanie 3.9. Wytworzenie nowych materiałów wyjściowych śliwy domowej (Prunus domestica L.) przydatnych do kombajnowego zbioru owoców oraz tolerancyjnych na szarkę.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Wstępna ocena plonowania i siły wzrostu drzew pięciu klonów śliwy (Prunus domestica L.) hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB.


Zadanie 3.10. Wytworzenie materiałów wyjściowych czereśni (Prunus avium L.) o wysokiej jakości oraz tolerancyjnych na pękanie owocach deserowych z wykorzystaniem techniki embryo rescue.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: The use of the embryo rescue technique in sweet cherry (Prunus avium L.) breeding program in Poland.


Zdanie 3.11. Wytworzenie materiałów wyjściowych świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia) o wysokiej jakości owoców i tolerancji na stres abiotyczny.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Podwajanie liczby chromosomów Amelanchier alnifolia Nutt. ‘Amela’ metodą poliploidyzacji mitotycznej in vitro.

Poster: Assessment of growth and yielding of the Saskatoon berry (Amelanchier alnifolia Nutt.) genotypes in central Poland


Zadanie 3.12. Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Zadanie 3.13. Wytworzenie materiałów wyjściowych jabłoni (Malus domestica Borkh.) o jednolitej barwie skórki, owocujących corocznie oraz odpornych na parcha jabłoni.

Kierownik zadania: dr Mariusz Lewandowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Evaluation of the productivity value of new apple clones bred at the National Institute of Horticultural Research

Keller-Przybyłkowicz S., Lewandowski M. Sobiczewski P. 2023. Postępy w hodowli odpornościowej jabłoni na zarazę ogniową. Progress in Plant Protection, 63(3): 155-165 http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-017


Zadanie 3.14. Wytworzenie materiałów wyjściowych podkładek wegetatywnych dla jabłoni (Malus Mill.) odpornych na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia jabłoni, wytrzymałych na niskie ujemne temperatury oraz bezciernistych.

Kierownik zadania: dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: New breeding directions for apple rootstocks.


Zadanie 3.15. Wytworzenie materiałów wyjściowych maliny właściwej (czerwonej) dla hodowli innowacyjnych odmian o cechach: bezkolcowość, dwupiętrowość (podwójny zbiór owoców), podwyższona trwałość pozbiorcza owoców, przydatność do kombajnowego zbioru i podwyższona odporność roślin na stres suszy.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Oferta wdrożeniowa: ‘KANPOLA’ – nowa polska odmiana maliny „dwupiętrowej”


Zadanie 3.16. Wytworzenie materiałów wyjściowych jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) o zróżnicowanej porze dojrzewania, wysokiej jakości owoców i tolerancji na choroby grzybowe, suszę i poparzenia słoneczne.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Ocena poziomu ploidalności oraz żywotności pyłku wybranych genotypów jagody kamczackiej (Lonicera caerulea L.).


Zadanie 3.17. Wytworzenie materiałów wyjściowych pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica) o bezcierniowych pędach oraz wysokiej jakości i zawartości składników prozdrowotnych w owocach.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Obszar 4. Racjonalne nawożenie i nawadnianie

Zadanie 4.1. Nawożenie użytków rolnych.

Kierownik zadania: dr hab. Paweł Wójcik, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Plon i jakość tulipanów w zależności od nawożenia.

Broszura: Wójcik P., Filipczak J. 2023. Wapnowanie w uprawach sadowniczych.

Broszura: Lisek J. 2023. Nawożenie winorośli w uprawie polowej.

Broszura: Skubij N., Długosz A. 2023. Racjonalne nawożenie w aspekcie zmian zachodzących w ilości i jakości handlowej plonu warzyw kapustnych.

Broszura: Nowak J.S. 2023. Wykorzystania nawozów naturalnych w uprawie roślin ozdobnych wraz z opracowaniem zaleceń przy ich stosowaniu.

Broszura: Treder J. 2023. Nawożenia ozdobnych roślin cebulowych.


Zadanie 4.2. Administrowanie i aktualizowanie internetowego serwisu nawodnieniowego.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Waldemar Treder

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Metodyka: Szacowanie potrzeb wodnych – cebula.

Metodyka: Szacowanie potrzeb wodnych – por.

Poster: Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych.

Treder W., Tryngiel-Gać A. 2023. Szacowanie potrzeb wodnych cebuli. Warzywa 10-11/2023:48-49.

Tryngiel-Gać A., Treder W. Szacowanie potrzeb wodnych pora. Warzywa 12/2023: 42-43.

Ulotka: Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych.


Obszar 5. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia

Zadanie 5.1. Opracowywanie strategii zwalczania agrofagów na terenie kraju oraz wsparcie działań na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla krajowych produktów pochodzenia roślinnego.

Kierownik zadania: dr Monika Kałużna

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Detection of Latent Infections of Apples Caused by Neofabraea spp. and Monilinia spp. Fungi Using Lamp Method.

Raport: Piotrowski W., Sekrecka M., Jóźwiak Z., Rutkowski K.P., Kałużna M., Fabiszewski K., Kwaśniewski S. 2023. Effectiveness of cold treatment in controlling of the spotted wing drosophila, SWD (Drosophila suzukii Matsumura, 1931) eggs in blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.) – large-scale study

Opracowanie: Rutkowski K.P. Jóźwiak Z.B., Zdulski J.A., Skorupińska A., Ciecierska A., Fabiszewski K., Popińska W., Mieszczakowska-Frąc M., Szwejda-Grzybowska J. Ropelewska E., Wrzodak A., Konopacka D. 2023. Zalecenia technologiczne dla przechowywania i transportu borówki wysokiej.

Opracowanie: Grzegorzewska M., Marasek-Ciołakowska A., Wrzodak A., Szwejda-Grzybowska J. 2023. Założenia technologiczne przechowywania papryki.


Obszar 6. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 6.1. Rozwój i adaptacja systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr Zbigniew Anyszka

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Prezentacja: System HortiOchrona jako narzędzie wspomagania ochrony roślin ogrodniczych przed agrofagami.

Oferta wdrożeniowa: System Wspomagania Decyzji w ochronie roślin ogrodniczych HortiOchrona.


Zadanie 6.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych.

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Broniarek-Niemiec A. 2023. Zmiany w ochronie przed chorobami w 2023 r. Czereśnia 1/2023: 25-27.

Jarecka-Boncela A., Ptaszek M., Wojdyła A. 2023. Skuteczności wybranych środków w ochronie pelargonii przed szarą pleśnią Botrytis cinerea. Konferencja Naukowa „Przyjazne środowisku ogrodnictwo w życiu współczesnego człowieka”. Olsztyn, 21-22.06.2023 r., Streszczenia: 46.

Poster: Skuteczności wybranych środków w ochronie pelargonii przed szarą pleśnią Botrytis cinerea.


Zadanie 6.3. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Zadanie 6.4. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka tego zjawiska.

Kierownik zadania: dr Michał Hołdaj

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Hołdaj M. 2023. Mszyce w sadach owocowych. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 3/2023: 70-75.

Hołdaj M. 2023. Czym zwalczać mszyce w sadach jabłoniowych? Portal internetowy Sadyogrody.pl. 8 maja 2023.

Opracowanie: Zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka powstawania odporności mszycy jabłoniowej (Aphis (Aphis) pomi) na preparaty z grupy neonikotynoidów.

Opracowanie: Hołdaj M., Sekrecka M. 2023. Zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka powstawania odporności mszycy jabłoniowej (Aphis (Aphis) pomi) na preparaty z grupy neonikotynoidów.

Hołdaj M. 2023. Ile kosztuje zwalczanie szkodników w sadach w okresie zbiorów jabłek? Portal internetowy Agrodoradca24.pl 4 września 2023.

Hołdaj M. Groźne szkodniki w okresie zbiorów jabłek. Te gatunki nie próżnują. 31 października 2023.


Zadanie 6.5. Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające.

Kierownik zadania: mgr Mikołaj Borański

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Raport: Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające


Zadanie 6.6. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji.

Kierownik zadania: dr Artur Miszczak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Zadanie 6.7. Doskonalenie techniki ochrony roślin.

Kierownik zadania: dr Artur Godyń

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Obszar 7. Sadownictwo i warzywnictwo metodami ekologicznymi

Zadanie 7.1. Doskonalenie metod ekologicznej uprawy roślin sadowniczych.

Kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Głowacka A. 2023. Wiśnie do uprawy ekologicznej (cz. I). Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4: 112-115.

Opracowanie: Bielicki P., Cieślińska M., Danelski W., Filipczak J., Głos H., Kruczyńska D.E., Lisek J., Pąśko M., Piotrowski W., Rozpara E., Rutkowski K.P., Sekrecka M., Skorupińska A., Tartanus M., Wójcik P. 2023. Metodyka ekologicznej uprawy jabłoni. Opracowanie zbiorowe pod redakcją: E. Rozpara.

Raport: Bielicki P., Pąśko M., Zbądzki J., Bełc I. 2023. Raport z wynikami badań dotyczących wpływu podkładek i wstawek na ograniczenie występowania chorób wywoływanych przez grzyby z rodzaju Neofabraea.

Raport: Brzozowski P., Zmarlicki K. 2023. Rynek owoców ekologicznych w Polsce.


Zadanie 7.2. Opracowanie technologii produkcji warzyw i grzybów jadalnych w systemie ekologicznym.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Bożena Matysiak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Możliwości ochrony ogórka gruntowego przed mączniakiem rzekomym w systemie ekologicznym.

Poster: Ocena wpływu nawozów organicznyuch oraz preparatów mikrobiologicznych na wzrost i plonowanie ogórka i brokułu w uprawie ekologicznej.

Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z. 2023. Metodyka ekologicznej uprawy pieczarki. Monografie i rozprawy. Skierniewice 2023, 68 str., ISBN 978-83-67039-23-9

Ptaszek M., Matysiak B., Jarecka-Boncela A., Soika G., Skubij N., Komorowska B., Włodarek A., Kowalski A., Sabat T., Grzegorzewska M. 2023. Metodyka ekologicznej produkcji ogórka w uprawie gruntowej. Monografie i rozprawy. Skierniewice 2023. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Magdaleny Ptaszek, 63 str., ISBN 978-83-67039-24-6

Skubij N., Ptaszek M., Matysiak B., Jarecka-Boncela A., Soika G., Komorowska B., Włodarek A., Kowalski A., Sabat T., Grzegorzewska M. 2023. Metodyka ekologicznej produkcji brokułu. Monografie i rozprawy. Skierniewice 2023. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Natalii Skubij, 68 str., ISBN 978-83-67039-25-3

Raport: Zmarlicki K., Brzozowski P. 2023. Ekonomiczne uwarunkowania w produkcji pieczarek, fasoli szparagowej i marchwi w systemie ekologicznym i konwencjonalnym.

Kaniszewski S., Długosz A., Skubij N. Dobór odmian. Działkowiec 3/2024: 51.


Zadanie 7.3. Opracowanie ekologicznych metod produkcji wybranych gatunków nasiennych roślin warzywnych jednorocznych i dwuletnich o zwiększonym potencjale plonotwórczym oraz przyjaznej środowisku kompleksowej technologii produkcji nasion o wysokiej jakości i zdrowotności.

Kierownik zadania: dr Regina Janas

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Janas R. 2023. Jak z powodzeniem uprawiać warzywa ekologiczne? Trzymaj się tych wskazówek. SadyOgrody, wrzesień 2023.

Opracowanie: Opracowanie ekologicznych metod produkcji nasiennej marchwi (Daucus carota L.).

Opracowanie: Metodyka oceny zdrowotności nasion pietruszki (Petroselinum crispum).


Obszar 8. Produkcja zwierzęca

Zadanie 8.1. Optymalizacja ekologicznej gospodarki pasiecznej celem wzrostu efektywności produkcji pszczelarskiej i poprawy zdrowotności rodzin pszczelich.

Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Gerula

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Poster: Efektywność zwalczania roztoczy Varroa destructor w pasiekach ekologicznych wybranymi preparatami weterynaryjnymi.

Poster: Integrowanie biotechnicznych i farmakologicznych metod zwalczania pasożytów Varroa destructor w pasiekach ekologicznych

Prezentacja: Optymalizacja ekologicznej gospodarki pasiecznej celem wzrostu efektywności produkcji pszczelarskiej, poprawy zdrowotności pszczół oraz jakości produktów pszczelich.

Raport: Kusyk K., Szczęsna T., Witek M., Jaśkiewicz K. 2023. Charakterystyka wosku pszczelego i węzy z pasieki ekologicznej z Poleskiego Parku Narodowego.

Broszura – aktualizacja: Gerula D. 2023. Zakładanie oraz zasady prowadzenia pasiek ekologicznych.


Obszar 9. Zagospodarowanie pozbiorcze produktów ogrodniczych

Zadanie 9.1. Opracowanie technologii produkcji jabłek przemysłowych z uwzględnieniem transformacji sadów produkujących owoce deserowe (sady tradycyjne) oraz modelu sadu sokowego.

Kierownik zadania: dr Krzysztof Rutkowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Opracowanie: Brzozowski P., Zmarlicki K. 2023. Opracowanie modelu kosztowego przekształcania sadu deserowego w sad sokowy.

Broszura: Rutkowski K. P., Brzozowski P., Buler Z., Filipczak J., Głos H., Kruczyńska D. E., Mieszczakowska-Frąc M., Miszczak A., Sekrecka M., Warabieda W., Zmarlicki K. 2023. Opracowanie podstaw teoretycznych założenia i prowadzenia modelowego sadu, dostarczającego surowca do produkcji soków.


Zadanie 9.2. Zrównoważona produkcja artykułów żywnościowych na poziomie lokalnych społeczności.

Kierownik zadania: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Broszura: Mieszczakowska-Frąc M., Celejewska K., Siarkowski S., K. Rutkowski K.P. 2023. Minimalizowanie bioodpadów i zużycia wody przy produkcji i przetwarzaniu owoców i warzyw.

Mieszczakowska-Frąc M. 2024. Owoce jagodowe w słoiku – wartościowy surowiec dla przetwórstwa. Jagodnik 2/2024: 62-63.


Obszar 10. Działalność upowszechnieniowa i wsparcie prac związanych z transferem wiedzy

Zadanie 10.1. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.

Kierownik zadania: dr Iwona Sowik

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Opracowanie: Konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowa „Nauka-Praktyce” – zadania celowe finansowane przez MRiRW (materiały).

Raport: Raport z realizacji zadania w 2023 roku.


Zadanie 10.2. Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Raport: Sas-Paszt L., Górnik K., Przybył M. 2023. Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.


Obszar 11. Zadania realizowane w ramach rezerwy celowej

Zadanie 11.1. Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i żywności importowanej z Ukrainy oraz innych państw trzecich.

Kierownik zadania: dr Artur Miszczak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Zadanie 11.2. Badanie dynamiki zanikania cyjanotraniliprolu po zastosowaniu preparatu Exirel 100 SE w uprawach roślin jagodowych.

Kierownik zadania: dr Wojciech Piotrowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie


Zadanie 11.3. Przygotowanie raportu dotyczącego stanu pszczelarstwa w Polsce oraz analiza jakości (autentyczności/zanieczyszczeń i/lub zafałszowań) miodu importowanego z Ukrainy.

Kierownik zadania: dr Piotr Semkiw

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Raport: Semkiw P. Stan pszczelarstwa w Polsce w 2023 roku

Raport: Szczęsna T., Miszczak A., Kusyk K, Porębska A. 2023. Jakość miodu importowanego z Ukrainy


Zadanie 11.4. Wykorzystanie suszarki niskoemisyjnej do zagospodarowania niestabilnych mikrobiologicznie odpadów z przetwórstwa owoców i warzyw jako komponentów bionawozów.

Kierownik zadania: inż. Sebastian Siarkowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2023

Sprawozdanie za 2023 rok – streszczenie

Raport: Siarkowski S., Konopacka D., Mieszczakowska-Frąc M., Popińska W. Guzik P. 2023 Wykorzystanie suszarki niskoemisyjnej do utylizacji niestabilnych mikrobiologicznie wytłoków z owoców i warzyw.

Udostępnij na: