Skip to content

Zadania realizowane w ramach dotacji celowej MRIRW w roku 2022

FINANSOWANE PRZEZ MRiRW W ROKU 2022

Zgodnie z umową dotacyjną nr DHR.bz.070.2.2022 dla Instytutu Ogrodnictwa – PIB, podpisaną w dniu 20 kwietnia 2022 r. na realizację 34 zadań MRiRW, kwota dotacji wynosi: 18 021 000 zł

Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych

Zadanie 1.1. Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 1.2. Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych roślin użytkowych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 1.3. Prowadzenie kolekcji aktywnej nasion zasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr Mariusz Chojnowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 2. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych

Zadanie 2.1. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 3. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Zadanie 3.1. Poszerzenie zmienności genetycznej pomidora o odporność na wybrane stresy biotyczne oraz ważne cechy jakościowe.

Kierownik zadania: dr Marzena Nowakowska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.2. Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej ogórka o korzystnych cechach użytkowych.

Kierownik zadania: dr Urszula Kłosińska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.3. Otrzymywanie materiałów hodowlanych kapusty głowiastej białej o podwyższonym poziomie odporności na stres suszy w warunkach polowych, z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz wyższą tolerancją na bakteryjne gnicie.

Kierownik zadania: dr Piotr Kamiński

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.4. Wytwarzanie materiałów wyjściowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.), odznaczających się tolerancją roślin na wertycyliozę, wytrzymałością na niskie ujemne temperatury i suszę oraz wysoką zawartością składników prozdrowotnych w owocach.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.5. Wytworzenie materiałów wyjściowych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) o wysokiej jakości owoców oraz analiza molekularna specyficznych fragmentów genomów.

Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.6. Wytworzenie materiałów wyjściowych agrestu (Ribes grossularia L.) o walorach deserowych owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na amerykańskiego mączniaka agrestu.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

  • Seliga Ł., Pluta S. 2022. Wartość produkcyjna klonów hodowlanych agrestu (Ribes grossularia L.) w doświadczeniu odmianowo-porównawczym w 2022 roku. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (w druku).

Zadanie 3.7. Wytworzenie materiałów wyjściowych porzeczki czarnej o deserowej jakości owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego oraz choroby liści i pędów.

Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.8. Wytworzenie materiałów wyjściowych wiśni (Prunus cerasus L.) do hodowli nowych odmian o zróżnicowanej porze dojrzewania owoców i przydatnych do kombajnowego zbioru owoców.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.9. Wytworzenie nowych materiałów wyjściowych śliwy domowej (Prunus domestica L.) przydatnych do kombajnowego zbioru owoców oraz tolerancyjnych na szarkę.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.10. Wytworzenie materiałów wyjściowych czereśni (Prunus avium L.) o wysokiej jakości oraz tolerancyjnych na pękanie owocach deserowych z wykorzystaniem techniki embryo rescue.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zdanie 3.11. Wytworzenie materiałów wyjściowych świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia) o wysokiej jakości owoców i tolerancji na stres abiotyczny.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.12. Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.13. Wytworzenie materiałów wyjściowych jabłoni (Malus domestica Borkh.) o jednolitej barwie skórki, owocujących corocznie oraz odpornych na parcha jabłoni.

Kierownik zadania: dr Mariusz Lewandowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.14. Wytworzenie materiałów wyjściowych podkładek wegetatywnych dla jabłoni (Malus Mill.) odpornych na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia jabłoni, wytrzymałych na niskie ujemne temperatury oraz bezciernistych.

Kierownik zadania: dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 3.15. Wytworzenie materiałów wyjściowych maliny właściwej (czerwonej) dla hodowli innowacyjnych odmian o cechach: bezkolcowość, dwupiętrowość (podwójny zbiór owoców), podwyższona trwałość pozbiorcza owoców, przydatność do kombajnowego zbioru i podwyższona odporność roślin na stres suszy.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 4. Racjonalne nawożenie i nawadnianie

Zadanie 4.1. Nawożenie użytków rolnych.

Kierownik zadania: dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 4.2. Administrowanie i aktualizowanie internetowego serwisu nawodnieniowego.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Waldemar Treder

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 5. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia

Zadanie 5.1. Opracowywanie strategii zwalczania agrofagów na terenie kraju oraz wsparcie działań na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla krajowych produktów pochodzenia roślinnego.

Kierownik zadania: dr Monika Kałużna

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 6. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 6.1. Rozwój i adaptacja systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr Zbigniew Anyszka

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 6.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych.

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 6.3. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 6.4. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka tego zjawiska.

Kierownik zadania: dr Michał Hołdaj

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 6.5. Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające.

Kierownik zadania: mgr Mikołaj Borański

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 6.6. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji.

Kierownik zadania: dr Artur Miszczak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 6.7. Doskonalenie techniki ochrony roślin.

Kierownik zadania: dr Artur Godyń

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 7. Sadownictwo i warzywnictwo metodami ekologicznymi

Zadanie 7.1. Doskonalenie metod ekologicznej uprawy jabłoni, wiśni i czereśni.

Kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 7.2. Opracowanie technologii produkcji warzyw i grzybów jadalnych w systemie ekologicznym.

Kierownik zadania: dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Zadanie 7.3. Opracowanie ekologicznych metod produkcji wybranych gatunków nasiennych roślin warzywnych jednorocznych (fasola, ogórek, brokuł) i dwuletnich (marchew, cebula) o zwiększonym potencjale plonotwórczym oraz przyjaznej środowisku kompleksowej technologii produkcji nasion o wysokiej jakości i zdrowotności zdrowotności.

Kierownik zadania: dr Regina Janas

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 8. Produkcja zwierzęca

Zadanie 8.1. Optymalizacja ekologicznej gospodarki pasiecznej celem wzrostu efektywności produkcji pszczelarskiej i poprawy zdrowotności rodzin pszczelich.

Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Gerula

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Obszar 9. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2023-2027

Zadanie 9.1. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2022

Sprawozdanie za 2022 rok – streszczenie

Udostępnij na: