Skip to content

Zadania realizowane w ramach DOTACJI CELOWEJ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2024

Zgodnie z umową dotacyjną nr DHR.bz.070.1.2024 dla Instytutu Ogrodnictwa – PIB, podpisaną w dniu 30 kwietnia 2024 r. na realizację 41 zadań MRiRW, kwota dotacji wynosi: 21 050 000 zł.

Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych

Zadanie 1.1. Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 1.2. Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych roślin użytkowych.

Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

ABSTRAKT: Sitarek M. Conservation of Genetic Resources of Horticultural Plants in the Field Collections of the National Institute of Horticultural Research in Skierniewice, Poland. International Scientific Conference Plant Genetic Resources: Opportunities and Challenges, 22-24 May, 2024, Tbilisi, Georgia, Book of Abstracts: 38

Zadanie 1.3. Prowadzenie kolekcji aktywnej nasion oraz bazy danychzasobów genowych roślin ogrodniczych.

Kierownik zadania: dr Mariusz Chojnowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 1.4. Wdrażanie i upowszechnianie działań w kierunku zachowania i poszerzania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

Kierownik zadania: dr Denise Fu Dostatny

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Obszar 2. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych

Zadanie 2.1. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Obszar 3. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Zadanie 3.1. Poszerzenie zmienności genetycznej pomidora o odporność na wybrane stresy biotyczne oraz ważne cechy jakościowe.

Kierownik zadania: dr Marzena Nowakowska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Odmiany pomidora odporne na zarazę ziemniaka: nadzieje i wyzwania dla uprawy w Polsce

Zadanie 3.2. Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej ogórka o korzystnych cechach użytkowych.

Kierownik zadania: dr Urszula Kłosińska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Odpowiedź różnych linii ogórka na stres suszy na podstawie wybranych cech morfologicznych

Zadanie 3.3. Otrzymywanie materiałów hodowlanych kapusty głowiastej białej o podwyższonym poziomie odporności na stres suszy w warunkach polowych, z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz wyższą tolerancją na bakteryjne gnicie.

Kierownik zadania: dr Piotr Kamiński

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Hodowla twórcza nowych odmian heterozyjnych kapusty głowiastej białej w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym

Zadanie 3.4. Wytwarzanie materiałów wyjściowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.), odznaczających się tolerancją roślin na wertycyliozę, wytrzymałością na niskie ujemne temperatury i suszę oraz wysoką zawartością składników prozdrowotnych w owocach.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 3.5. Wytworzenie materiałów wyjściowych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) o wysokiej jakości owoców oraz analiza molekularna specyficznych fragmentów genomów.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 3.6. Wytworzenie materiałów wyjściowych agrestu (Ribes grossularia L.) o walorach deserowych owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na amerykańskiego mączniaka agrestu.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 3.7. Wytworzenie materiałów wyjściowych porzeczki czarnej o deserowej jakości owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego oraz choroby liści i pędów.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Application of polyploidy genotypes in breeding in genus Ribes and Lonicera at the National Institute of Horticultural Research,Skierniewce, Poland

POSTER: The effect of polyploidization on phenotypic characteristics of blackcurrant (Ribes nigrum L.)

POSTER: Application of the embryo rescue technique in breeding of polyploid hybrids in genus Ribes

POSTER: Ocena zdolności do krzyżowania tetraploidalnych form porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.)

Zadanie 3.8. Wytworzenie materiałów wyjściowych wiśni (Prunus cerasus L.) do hodowli nowych odmian o zróżnicowanej porze dojrzewania owoców i przydatnych do kombajnowego zbioru owoców.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 3.9. Wytworzenie nowych materiałów wyjściowych śliwy domowej (Prunus domestica L.) przydatnych do kombajnowego zbioru owoców oraz tolerancyjnych na szarkę.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Growth vigour and fruit yield of new sharka-resistant plum (Prunus domestica L.) genotypes bred at the National Institute of Horticultural Research

Zadanie 3.10. Wytworzenie materiałów wyjściowych czereśni (Prunus avium L.) o wysokiej jakości oraz tolerancyjnych na pękanie owocach deserowych z wykorzystaniem techniki embryo rescue.

Kierownik zadania: dr Marek Szymajda

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Use of biotechnological methods in sweet cherry (Prunus aviumL.) breeding at the National Institute of Horticultural Research, Skierniewice, Poland

Zdanie 3.11. Wytworzenie materiałów wyjściowych świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia) o wysokiej jakości owoców i tolerancji na stres abiotyczny.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Productivity value of new Saskatoon berry (Amelanchier alnifolia Nutt.) genotypes bred at the National Institute of Horticultural Research (InHort), Skierniewice, Poland

Zadanie 3.12. Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 3.13. Wytworzenie materiałów wyjściowych jabłoni (Malus domestica Borkh.) o jednolitej barwie skórki, owocujących corocznie oraz odpornych na parcha jabłoni.

Kierownik zadania: dr Mariusz Lewandowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: The productive value of new apple (Malus domestica Borkh.) genotypes bred at the National Institute of Horticultural Research, Skierniewice, Poland

PUBLIKACJA: Ropelewska E., Lewandowski M. 2024. A comparative study of distinguishing apple cultivars and a clone based on features of selected fruit parts and leaves using image processing and artificial intelligence. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 23(2): 79-92. https://doi.org/10.24326/asphc.2024.5335

Zadanie 3.14. Wytworzenie materiałów wyjściowych podkładek wegetatywnych dla jabłoni (Malus Mill.) odpornych na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia jabłoni, wytrzymałych na niskie ujemne temperatury oraz bezciernistych.

Kierownik zadania: dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Transcriptome analysis uncovers the genes regulating the apple rootstock response to Phytophthora cactorum

PREZENTACJA: Applied breeding of apple rootstocks conducted at the National Institute of Horticultural Research, Skierniewice, Poland

Zadanie 3.15. Wytworzenie materiałów wyjściowych maliny właściwej (czerwonej) dla hodowli innowacyjnych odmian o cechach: bezkolcowość, dwupiętrowość (podwójny zbiór owoców), podwyższona trwałość pozbiorcza owoców, przydatność do kombajnowego zbioru i podwyższona odporność roślin na stres suszy.

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: New advanced clones of red raspberry (Rubus idaeus L.) bred at the National Institute of Horticultural Research in Skierniewice, Poland

Zadanie 3.16. Wytworzenie materiałów wyjściowych jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) o zróżnicowanej porze dojrzewania, wysokiej jakości owoców i tolerancji na choroby grzybowe, suszę i poparzenia słoneczne.

Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Application of polyploidy genotypes in breeding in genus Ribes and Lonicera at the National Institute of Horticultural Research,Skierniewce, Poland

POSTER: Cytologiczna ocena efektywności krzyżowania tetraploidalnych form rodzicielskich jagody kamczackiej (Lonicera caerulea)

Zadanie 3.17. Wytworzenie materiałów wyjściowych pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica) o bezcierniowych pędach oraz wysokiej jakości i zawartości składników prozdrowotnych w owocach.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pluta

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

ARTYKUŁ: Pluta S. 2024. Pigwowiec japoński – nowy gatunek w hodowli twórczej w IO – PIB (cz. I). Jagodnik, 4/2024: 74-78.

PREZENTACJA: Applied breeding of Japanese quince (Chaenomeles japonica) at the National Institute of Horticultural Research, Skierniewice, Poland

Obszar 4. Racjonalne nawożenie i nawadnianie

Zadanie 4.1. Racjonalne nawożenie.

Kierownik zadania: dr hab. Paweł Wójcik, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Reducing nutrient losses and soil contamination through rational fertilization of ornamental plants

PREZENTACJA: Nawożenie ozdobnych roślin cebulowych

Zadanie 4.2. Administrowanie i aktualizowanie internetowego serwisu nawodnieniowego.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Waldemar Treder

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 4.3. Współpraca i wsparcie eksperckie w zakresie regulacji nawozowych oraz w procesie rejestracji nawozów.

Kierownik zadania: dr Natalia Skubij  

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Obszar 5. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia

Zadanie 5.1. Opracowywanie strategii zwalczania agrofagów na terenie kraju oraz wsparcie działań na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla krajowych produktów pochodzenia roślinnego.

Kierownik zadania: dr Monika Kałużna

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Obszar 6. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 6.1. Rozwój i adaptacja systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych – HortiOchrona.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

STRESZCZENIE: Tartanus M., Podedworny G., Sas D., Anyszka Z., Malusa E., 2024. Ogólnopolski elektroniczny system monitoringu owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella) jako wsparcie podejmowania decyzji w ochronie sadów jabłoniowych. 64. Sesja Naukowa IOR-PIB „Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”, Poznań, 7-8 lutego 2024, Streszczenia: 40. PREZENTACJA

Zadanie 6.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych.

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 6.3. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Mirosława Cieślińska

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

STRESZCZENIE: Cieślińska M., Starzec D. 2024. Wykrywanie i charakterystyka izolatów wirusa żółtaczki nerwów liści maliny (Rubus yellow net virus, RYNV). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, Lublin, 4-6 czerwca 2024 r. Streszczenia: 54.

POSTER: Skuteczność różnych fungicydów w ochronie ogórka gruntowego przed Pseudoperonospora cubensis

Zadanie 6.4. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin – podsumowanie prac badawczych przeprowadzonych w latach 2021-2023.

Kierownik zadania: dr Michał Hołdaj

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

ARTYKUŁ: Hołdaj M. Czy ograniczanie asortymentu środków ochrony roślin może skutkować nabywaniem odporności przez szkodniki? Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 3/2024: 94-97.

ARTYKUŁ: Hołdaj M. Zwalczanie mszyc w sadach pestkowych i ziarnkowych po kwitnieniu. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4/2024: 78-84.

Zadanie 6.5. Monitorowanie zagrożeń upraw ogrodniczych ze strony agrofagów.

Kierownik zadania: dr Agata Broniarek-Niemiec

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 6.6. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej, w żywności z importu oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji.

Kierownik zadania: dr Artur Miszczak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 6.7. Doskonalenie techniki ochrony roślin.

Kierownik zadania: dr Artur Godyń

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 6.8. Badania skuteczności, fitotoksyczności, selektywności i pozostałości środków ochrony roślin na uprawach małoobszarowych.

Kierownik zadania: dr Wojciech Piotrowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Obszar 7. Sadownictwo i warzywnictwo metodami ekologicznymi

Zadanie 7.1. Doskonalenie metod ekologicznej uprawy roślin sadowniczych.

Kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 7.2. Opracowanie technologii produkcji warzyw i grzybów jadalnych w systemie ekologicznym.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Bożena Matysiak

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

POSTER: Skuteczność nadtlenku wodoru w zwalczaniu suchej zgnilizny pieczarki.

PREZENTACJA: Ekologiczne metody ochrony pieczarki.

Zadanie 7.3. Opracowanie ekologicznych metod produkcji wybranych gatunków nasiennych roślin warzywnych jednorocznych i dwuletnich o zwiększonym potencjale plonotwórczym oraz przyjaznej środowisku kompleksowej technologii produkcji nasion o wysokiej jakości i zdrowotności.

Kierownik zadania: dr Regina Janas

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

ARTYKUŁ: Janas R. 2024. Które odmiany warzyw najlepiej sprawdzają się w uprawach ekologicznych? Sady i Ogrody
https://www.sadyogrody.pl/warzywa/102/ktore_odmiany_warzyw_najlepiej_sprawdzaja_sie_w_uprawach_ekologicznych,39799.html

Obszar 8. Produkcja zwierzęca

Zadanie 8.1. Optymalizacja ekologicznej gospodarki pasiecznej celem wzrostu efektywności produkcji pszczelarskiej i poprawy zdrowotności rodzin pszczelich.

Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Gerula, prof. instytutu

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 8.2. Przygotowanie raportu dotyczącego stanu pszczelarstwa w Polsce.

Kierownik zadania: dr Piotr Semkiw

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Obszar 9. Zagospodarowanie pozbiorcze produktów ogrodniczych

Zadanie 9.1. Opracowanie technologii produkcji jabłek przemysłowych z uwzględnieniem transformacji sadów produkujących owoce deserowe (sady tradycyjne) oraz modelu sadu sokowego.

Kierownik zadania: dr Krzysztof Rutkowski

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

ARTYKUŁ: Zmarlicki K., Brzozowski P. 2024. Czy produkcja jabłek na sok ma przyszłość? Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4/2024: 2-4.

ARTYKUŁ: Kruczyńska D. 2024. Odmiany jabłoni do sadów sokowych. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4/2024: 5-8.

ARTYKUŁ: Głos H. 2024. Przekształcanie sadów deserowych w sokowe. Zagrożenie ze strony chorób grzybowych. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4/2024: 10-13.

ARTYKUŁ: Głos H., Rutkowski K.P. 2024. Przechowywanie jabłek przeznaczonych do przetwórstwa – czy jest ekonomicznie uzasadnione? Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4/2024: 14-17.

ARTYKUŁ: Sekrecka M. 2024. Przekształcanie sadów deserowych w sokowe. Zagrożenia związane z występowaniem szkodników. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 4/2024: 18-21.

Obszar 10. Działalność upowszechnieniowa i wsparcie prac związanych z transferem wiedzy

Zadanie 10.1. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.

Kierownik zadania: dr Iwona Sowik

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 10.2. Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Zadanie 10.3. Przygotowanie prognoz aktywności sektora rolnego w zakresie warzyw i owoców.

Kierownik zadania: dr Krzysztof Zmarlicki

Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2024

Sprawozdanie za 2024 rok – streszczenie

Udostępnij na: