Zapytania ofertowe – archiwum

46/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu mebli biurowych i socjalnych do budynku RCBO

Pliki do pobrania:

45/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego

Pliki do pobrania:

36/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków czystości

Pliki do pobrania:

35/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu polowego

Pliki do pobrania:

34/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciągnika wraz z wyposażeniem

Pliki do pobrania:

31/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia meblowego do CPPO

Pliki do pobrania:

30/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej

Pliki do pobrania:

29/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia meblowego do CPPO

Pliki do pobrania:

24/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Pliki do pobrania:

22/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

Pliki do pobrania:

21/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO)”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją
Załącznik nr 2 – Formularz oferta
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5 – Wykaz usług
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
Załącznik nr 8 – Klauzula

Dokumentacja techniczna

Opis techniczny – budowlany
Opis techniczny – sanitarny
Opis techniczny – elektryczny
Rys. B1
Rys. B2
Rys. B3
Rys. E1
Rys. E2
Rys. S1
Rys. S1a
Rys. S2
Specyfikacja techniczna – budowlana
Specyfikacja techniczna – sanitarna
Specyfikacja techniczna – elektryczna
Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

20/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO)”

Pliki do pobrania:

18/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

Pliki do pobrania:

17/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

8/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych
Pliki do pobrania:

10/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

1/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

Ze względu na zgłoszenie przez Oferentów problemu ze złożeniem ofert w wyznaczonym terminie drogą meilową wynikającą z ograniczeń technicznych serwerów Zamawiającego postępowanie ofertowe na usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne dla przedsięwzięcia „Promocja gospodarcza regionu województwa łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa” zostaje unieważnione bez rozstrzygnięcia.

5/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawiczek

Pliki do pobrania:

30/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych

Pliki do pobrania:

29/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa stołów procesowych

Pliki do pobrania:

24/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków czystości

Pliki do pobrania:

27/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Pliki do pobrania:

23/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej

Pliki do pobrania:

20/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Pliki do pobrania:

16/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO)”

Pliki do pobrania:

15/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego

Pliki do pobrania:

12/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Pliki do pobrania:

7/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

Pliki do pobrania:

3/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Zapytanie o usługę doradczą – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu II.2.2 „Promocja gospodarcza regionu” numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-067/19

Pliki do pobrania:

1/REG/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów

Pliki do pobrania:

33/REG/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków czystości

Pliki do pobrania:

22/REG/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku należącego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach” w ramach realizacji projektu pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku należącego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach” nr umowy POIS.01.03.01-00-0051/17

Pliki do pobrania:

8/REG/2018

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie wniosku o wpisanie przedsięwzięcia pn. Utworzenie Centrum Technologii Innowacyjnego Przetwórstwa Ogrodniczego przy Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach do Kontraktu Terytorialnego Województwa Łódzkiego i opracowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem w postaci Studium Wykonalności dla ww. przedsięwzięcia w ramach Działania I.1. Rozwój Infrastruktury badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Osi Priorytetowej I: Badania, Rozwój i Komercjalizacja wiedzy
Data zamieszczenia: 21.03.2018 r.
Termin składania ofert: 29.03.2018 r.
Pliki do pobrania:

6/REG/2018

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe na EKSPERTÓW MERYTORYCZNYCH do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” nr umowy POIS.02.04.00-00-0082/16-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Data zamieszczenia: 02.03.2018 r.
Termin składania ofert: 12.03.2018 r.
Pliki do pobrania:

3/REG/2018

Przedmiot zamówienia: Chów, utrzymanie i ocena rodzin pszczelich przeznaczonych do przeprowadzenia Performance test w ramach projektu SmartBees na Litwie
Data zamieszczenia: 23.01.2018 r.
Termin składania ofert: 31.01.2018 r.
Pliki do pobrania: