Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

 

Finansowane przez MRiRW w latach 2014-2020

Kwota dotacji na lata 2014−2020 dla 17 zadań: 17 451 577,00 zł

ZREALIZOWANE

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej finansowane przez MRiRW w latach 2011-2013

Oddział Sadownictwa

 1. Projekt nr 106: Genetyczna-biometryczna analiza form rodzicielskich truskawki dla uzyskania genotypów o wysokiej jakości owoców i wartości produkcyjnej roślin (2011-2013)
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Masny
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r. 
  Sprawozdanie za 2013 r.
 2. Projekt nr 107: Badania nad możliwością uzyskania deserowej odmiany porzeczki czarnej na drodze hybrydyzacji wewnątrz i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Ribes (2011-2013)
  Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 3. Projekt nr 108: Badania nad opracowaniem komparatywnej mapy genomu truskawki (Fragaria x ananassaDuch.) (2011-2013)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korbin
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r. 
  Sprawozdanie za 2013 r.
 4. Projekt nr 109: Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wyodrębnienia genotypów o zwiększonej tolerancji na zarazę ogniową i wysokiej jakości owoców (2011-2013)
  Kierownik projektu: dr Mariusz Lewandowski
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 5. Projekt nr 110: Badania nad możliwością uzyskania cennych mieszańców międzygatunko-wych w obrębie rodzaju Prunus (Prunus cerasifera Ehr. – ałycza, Prunus salicina Lindl. – śliwa japońska, Prunus armeniaca L. – morela zwyczajna) (2011-2013)
  Kierownik projektu: mgr Marek Szymajda
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 6. Projekt nr 31: Analiza czynników wpływających na morfogenezę i rizogenezę świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia Nutt.) w warunkach in vitro i in vivo (2012-2013)

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.Oddział Warzywnictwa

 1. Projekt nr 87: Ocena możliwości wytworzenia nowej puli genowej w aspekcie występowania dysfunkcji ograniczających męską płodność roślin kapustowatych (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Piotr Kamiński
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 2. Projekt nr 88: Analiza potencjału genetycznego nowych form użytkowych kapusty pekińskiej przystosowanych do uprawy proekologicznej w warunkach polskich (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Piotr Kamiński
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r. 
  Sprawozdanie za 2013 r.
 3. Projekt nr 89: Poszukiwanie nowych źródeł odporności na mączniaka rzekomego i opracowanie mechanizmu dziedziczenia tej cechy u ogórka (2008-2012)
  Kierownik projektu: mgr Urszula Kłosińska
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 4. Projekt nr 90: Tworzenie nowej zmienności genetycznej odporności na niskie temperatury u ogórka (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 5. Projekt nr 91: Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z cechą odporności na mączniaka rzekomego u ogórka oraz określenie genetycznego zróżnicowania grzyba Pseudo-peronospora cubensis (Berk & M.A. Curtis) Rostovzev na terytorium Polski (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Hanna Habdas
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 6. Projekt nr 94: Ocena zmienności genetycznej funkcjonalnie męskosterylnych linii pomidora (2008-2012)
  Kierownik projektu: mgr Marzena Nowakowska
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.


   

 7. Projekt nr 95: Poszukiwanie nowych źródeł odporności na zarazę ziemniaka u pomidora 
  z uwzględnieniem zmian patogeniczności w populacjach Phytophtora infestans oraz próby identyfikacji markerów DNA sprzężonych z genami odporności (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 8. Projekt nr 96: Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli odpornościowej pomidora na choroby powodowane przez Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, Pseudomonas syringae pv. tomato (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Mirosława Staniaszek
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 9. Projekt nr 97: Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z genem PS warunkującym funkcjonalną sterylność pomidora, przydatnych w selekcji materiałów hodowlanych (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Mirosława Staniaszek 
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 10. Projekt nr 102: Otrzymywanie homozygotycznych roślin buraka ćwikłowego z zastosowaniem embriogenezy gametycznej (2008-2012)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Górecka
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.2010 rok
2009 rok
2008 rokINSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >